Wszys­cy kiedyś um­rze­my, ale nie wszys­cy tak nap­rawde żyją...


wszys­cy-kiedyś-um­rze­my-ale-nie wszys­cy-tak-nap­rawde-żyją
william ross wallacewszys­cykiedyśum­rze­myalenie wszys­cytaknap­rawdeżyjąwszys­cy kiedyśkiedyś um­rze­myale nie wszys­cynie wszys­cy taktak nap­rawdenap­rawde żyjąwszys­cy kiedyś um­rze­myale nie wszys­cy taknie wszys­cy tak nap­rawdetak nap­rawde żyjąale nie wszys­cy tak nap­rawdenie wszys­cy tak nap­rawde żyjąale nie wszys­cy tak nap­rawde żyją

Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.Mam tyl­ko jed­no marze­nie. Mam tyl­ko jedną rzecz którą chciałbym zo­baczyć tak nap­rawdę. Chciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zem – czar­ni, biali, Chińczy­cy, wszys­cy – to wszystko.Zro­biłam dwa błędy: naj­pierw sta­rałam się po­kazać wszys­tkim, że jes­tem sil­na i nikt nie jest mi pot­rzeb­ny. Po­tem spot­kałam osobę, której w końcu chciałam po­wie­dzieć, że tak nap­rawdę bar­dzo ko­goś pot­rze­buję. Te­raz jes­tem sa­ma, bo wszys­cy myślą, że jest mi z tym dob­rze. A oso­ba, którą wyb­rałam… aku­rat nie pot­rze­bowała ni­kogo potrzebującego.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Tak nap­rawdę to wszys­tko umiera śmier­cią naturalną.