Wszys­cy ludzie są braćmi - tyl­ko nie wszys­cy bra­cia są ludźmi.


wszys­cy-ludzie-są braćmi- tyl­ko-nie wszys­cy-bra­cia-są ludźmi
jerzy leszczyńskiwszys­cyludziesą braćmi tyl­konie wszys­cybra­ciasą ludźmiwszys­cy ludzieludzie są braćmi tyl­ko nie wszys­cynie wszys­cy bra­ciabra­cia są ludźmiwszys­cy ludzie są braćmi tyl­ko nie wszys­cy bra­cianie wszys­cy bra­cia są ludźmi tyl­ko nie wszys­cy bra­cia są ludźmi

Wszys­cy ludzie są braćmi jeśli nadzieja jest matką głupich. -aforystokrata
wszys­cy-ludzie-są braćmi-śli-nadzieja-jest matką-głupich
Przeczu­cia? Ludzkie przeczu­cia nie są niczym in­nym, jak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­ny pra­cy aniołów. -Michal Viewegh
przeczu­cia-ludzkie-przeczu­cia-nie są niczym-in­nym-jak tyl­ko-bra­kiem-dys­cypli­ny-pra­cy-aniołów
Wszys­tkie uczu­cia w tym są szczególne, iż wie­rzy­my, że tyl­ko my je odczuwamy. -Jean-Paul Sartre
wszys­tkie-uczu­cia-w tym-są szczególne-iż wie­rzy­my-że tyl­ko-my  odczuwamy