wszys­cy-przed-czymś-ucieka­myszczęście-w nie­szczęściu-że przeżyje­my-~pa­weł-rychlica 
rychcikwszys­cyprzedczymśucieka­myszczęściew nie­szczęściuże przeżyje­my~pa­wełrychlica wszys­cy przedprzed czymśczymś ucieka­myszczęścieucieka­myszczęście w nie­szczęściu~pa­weł rychlica wszys­cy przed czymśprzed czymś ucieka­myszczęścieczymś ucieka­myszczęście w nie­szczęściuwszys­cy przed czymś ucieka­myszczęścieprzed czymś ucieka­myszczęście w nie­szczęściuwszys­cy przed czymś ucieka­myszczęście w nie­szczęściu

Dbam o bez­pie­czeństwo, a może wszys­tkiego się boję? Gdy­by coś się stało, wiem, że przeżyję, ale nicze­go nie przeżyję...