Wszys­cy słyszą: -To ona zos­ta­nie tu­taj. To ona będzie się tobą opieko­wać na sta­rość. Ta, którą tak bar­dzo nienawidzisz. A ja słyszę w głowie: -Tyl­ko ona, bo tyl­ko jej nikt nie pokocha.


wszys­cy-słyszą-to-ona-zos­­nie-­taj-to ona-będzie ę-tobą-opieko­wać-na sta­rość-ta którą-tak-bar­dzo-nienawidzisz-a
kadet777wszys­cysłyszątoonazos­ta­nietu­tajto onabędzie siętobąopieko­waćna sta­rośćta którątakbar­dzonienawidziszja słyszęw głowietyl­koonabo tyl­kojejniktnie pokochawszys­cy słysząona zos­ta­niezos­ta­nie tu­tajto ona będzie siębędzie się tobątobą opieko­waćopieko­wać na sta­rośćtak bar­dzobar­dzo nienawidziszja słyszę w głowietyl­ko onabo tyl­ko jejjej niktnikt nie pokochaona zos­ta­nie tu­tajto ona będzie się tobąbędzie się tobą opieko­waćtobą opieko­wać na sta­rośćtak bar­dzo nienawidzisza ja słyszę w głowiebo tyl­ko jej niktjej nikt nie pokocha

To ona, Two­ja samotność, Jej ad­res ty je­den znasz. Zos­ta­nie z tobą Do końca. Jest wszystkim, Wszys­tkim co masz. -Magdalena Czapińska
to ona-two­ja-samotność-jej-ad­res-ty ­den-znasz-zos­­nie-z tobą-do-końca-jest-wszystkim-wszys­tkim-co masz