Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii.


wszys­cy-uśmie­chają ę-w tym-­mym-języ­ku-tyl­ko uśmiech-jest jed­na­kowy-na całym-świecie-możesz ę-uśmie­chnąć
olivia goldsmithwszys­cyuśmie­chają sięw tymsa­mymjęzy­kutyl­ko uśmiechjest jed­na­kowyna całymświeciemożesz sięuśmie­chnąćpo an­giel­skua będzieto znaczyłodokład­nieto sa­mow tajlandiiwszys­cy uśmie­chają sięuśmie­chają się w tymw tym sa­mymsa­mym języ­kutyl­ko uśmiech jest jed­na­kowyjest jed­na­kowy na całymna całym świeciemożesz się uśmie­chnąćuśmie­chnąć po an­giel­skua będzie to znaczyłoto znaczyło dokład­niedokład­nie to sa­moto sa­mo w tajlandiiwszys­cy uśmie­chają się w tymuśmie­chają się w tym sa­mymw tym sa­mym języ­kutyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całymjest jed­na­kowy na całym świeciemożesz się uśmie­chnąć po an­giel­skua będzie to znaczyło dokład­nieto znaczyło dokład­nie to sa­modokład­nie to sa­mo w tajlandii

Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy.Jak uśmie­chają się ko­biety? Otóż uśmie­chają się dwo­jako - z przyz­wo­leniem lub zachętą.-Dlacze­go się nie uśmiechasz? -Uśmiech to oz­na­ka ra­dości nie sądzisz? -Tak. -Nie mam po­wodów do uśmie­chu, nie jes­tem szczęśli­wy. A wyk­rzy­wiać brzyd­kiej twarzy w gry­masie uśmie­chu bez po­wodu, nie zamierzam. -Dać ci powód? -Jeżeli uważasz, że potrafisz. -Nie pot­ra­fię, ale będę próbowała. -Dziękuję. -Widzisz, jed­nak się uśmiechnąłeś. -Jes­teś pier­wszą osobą, która chce wy­wołać u mnie uśmiech, to jest powód do uśmiechu. -Na tym po­lega przy­jaźń, na próbowaniu. Dla M.Dziękuję że jesteś.Po półno­cy, no­wy dzień się zaczy­na. Ja­ki będzie, wie chy­ba tyl­ko mój anioł stróż, z którym cza­sem lu­bię so­bie pogadać. Cza­sami mnie słucha i uśmie­cha się do mnie, wspólnie pla­nuje­my no­wy dzień. Bar­dzo lu­bię uśmie­chy mo­jego anioła stróża, wówczas mogę wie­rzyć, a włas­ci­wie wiem, że dzień będzie dobry. Te­raz uśmie­cha się. Mogę iść spać, bo wiem, ze dzień który już się zaczął, będzie dobry.Uśmie­cham się do twych wspom­nień prag­nień przeżyć więc uśmie­chnij się choć raz do mnie a wte­dy cały za­mienię się w uśmiech w po­god­ny dzień smut­ki by­wają lżejsze wszys­tko jest lepsze nie nadąsaj się ubierz się w kolory o uśmiech proszę sze­roko buzia uśmie­chem zdziałasz cuda nie żałuj innym