Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste.


wszys­cy-zaw­sze-pow­tarzająże-fa­cet-jest pros­ty-jak bu­dowa-­pajed­no-wiel­kie-kłam­stwo-to ko­bieta-jest pros­każda-ko­bieta
cosmicloveewszys­cyzaw­szepow­tarzajążefa­cetjest pros­tyjak bu­dowace­pajed­nowiel­kiekłam­stwoto ko­bietajest pros­takażdako­bietanieza­leżnieod wiekuprag­nietyl­kokil­kurzeczyod fa­cetakom­ple­mentówzro­zumieniaw te gor­szedniopiekii żebybyłanaj­ważniej­szatojest do­pieroprostewszys­cy zaw­szefa­cet jest pros­tyjest pros­ty jak bu­dowawiel­kie kłam­stwokłam­stwo to ko­bietako­bieta nieza­leżnienieza­leżnie od wiekuod wieku prag­nieprag­nie tyl­kotyl­ko kil­kukil­ku rzeczyrzeczy od fa­cetai żeby byłajest do­piero prostefa­cet jest pros­ty jak bu­dowawiel­kie kłam­stwo to ko­bietako­bieta nieza­leżnie od wiekunieza­leżnie od wieku prag­nieod wieku prag­nie tyl­koprag­nie tyl­ko kil­kutyl­ko kil­ku rzeczykil­ku rzeczy od fa­ceta

Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Ra­nisz,ra­nisz każde­go dnia mówiąc wszys­tkim naokoło to sa­mo,te wszys­tkie dziew­czy­ny,które usłyszały od Ciebie ty­le ciepłych słów,ty­le kom­ple­mentów jak myślisz co One te­raz myślą? Co One czują jak się do­wiadują,że nie tyl­ko im zos­tało to po­wie­dziane,ra­nisz,po pros­tu ra­nisz...zro­zum to wreszcie i nie rób te­go więcej.Praw­dzi­wym mężczyzną można być zaw­sze,nieza­leżnie od wieku.byłaś, jes­teś i zaw­sze będziesz je­dyna, po­wie­dział całując mnie czu­le w czoło, tak bym nie dos­trzegła wzro­ku podążające­go za cy­catą blondyną. -ko­bieta gdy jest zbyt dob­ra, gdy jest w sta­nie zro­bić wszys­tko dla mężczyz­ny, sa­ma ska­zuje się na klęskę, bo­wiem czas przez który fa­cet jest w sta­nie do­ceniać ko­bietę, jest ograniczony...cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a