Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat.


wszys­tkie-no­we-re­ligie-są dla-mnie-fałszy­we-po­nieważ-wy­wodzą ę-z te­go-co na­zywa­my-cy­wili­zacją-cy­wili­zac­ja trwa
serj tankianwszys­tkieno­were­ligiesą dlamniefałszy­wepo­nieważwy­wodzą sięz te­goco na­zywa­mycy­wili­zacjący­wili­zac­ja trwaprzez10 ty­sięcylatpod­czasgdyczłowiekis­tniejena ziemiod mi­lionówlatwszys­tkie no­weno­we re­ligiere­ligie są dlasą dla mniemnie fałszy­wefałszy­we po­nieważpo­nieważ wy­wodzą sięwy­wodzą się z te­goz te­go co na­zywa­myco na­zywa­my cy­wili­zacjący­wili­zac­ja trwa przezprzez 10 ty­sięcy10 ty­sięcy latpod­czas gdygdy człowiekczłowiek is­tniejeis­tnieje na ziemina ziemi od mi­lionówod mi­lionów latwszys­tkie no­we re­ligieno­we re­ligie są dlare­ligie są dla mniesą dla mnie fałszy­wemnie fałszy­we po­nieważfałszy­we po­nieważ wy­wodzą siępo­nieważ wy­wodzą się z te­gowy­wodzą się z te­go co na­zywa­myz te­go co na­zywa­my cy­wili­zacjący­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcyprzez 10 ty­sięcy latpod­czas gdy człowiekgdy człowiek is­tniejeczłowiek is­tnieje na ziemiis­tnieje na ziemi od mi­lionówna ziemi od mi­lionów lat

Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my.Może seks dla­tego jest tak pod­niecający, bo kiedy go up­ra­wiamy zrzu­camy ludzkie mas­ki. To zwierzęcy ry­tuał. Da­leko mu do ludzkiej cy­wili­zac­ji XXI wieku Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie.Świat się zwi­ja, gdy cy­wili­zac­ja się rozwija.Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki.