Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat.


wszys­tkie-no­we-re­ligie-są dla-mnie-fałszy­we-po­nieważ-wy­wodzą ę-z te­go-co na­zywa­my-cy­wili­zacją-cy­wili­zac­ja trwa
serj tankianwszys­tkieno­were­ligiesą dlamniefałszy­wepo­nieważwy­wodzą sięz te­goco na­zywa­mycy­wili­zacjący­wili­zac­ja trwaprzez10 ty­sięcylatpod­czasgdyczłowiekis­tniejena ziemiod mi­lionówlatwszys­tkie no­weno­we re­ligiere­ligie są dlasą dla mniemnie fałszy­wefałszy­we po­nieważpo­nieważ wy­wodzą sięwy­wodzą się z te­goz te­go co na­zywa­myco na­zywa­my cy­wili­zacjący­wili­zac­ja trwa przezprzez 10 ty­sięcy10 ty­sięcy latpod­czas gdygdy człowiekczłowiek is­tniejeis­tnieje na ziemina ziemi od mi­lionówod mi­lionów latwszys­tkie no­we re­ligieno­we re­ligie są dlare­ligie są dla mniesą dla mnie fałszy­wemnie fałszy­we po­nieważfałszy­we po­nieważ wy­wodzą siępo­nieważ wy­wodzą się z te­gowy­wodzą się z te­go co na­zywa­myz te­go co na­zywa­my cy­wili­zacjący­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcyprzez 10 ty­sięcy latpod­czas gdy człowiekgdy człowiek is­tniejeczłowiek is­tnieje na ziemiis­tnieje na ziemi od mi­lionówna ziemi od mi­lionów lat

Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie. -Thomas Alva Edison
gdy­byśmy-ro­bili-wszys­tkie-rzeczy-które-jes­teśmy-w sta­nie-zro­bić-wpra­wili­byśmy ę-w og­romne-zdumienie
Świat się zwi­ja, gdy cy­wili­zac­ja się rozwija. -Bujak Bogusław
Świat ę-zwi­ja-gdy-cy­wili­zac­ja ę-rozwija
je­dyne-co mi dziś-przychodzi-do głowy-to-że za niedługo-wy­buchnie-woj­na-z obcą-cy­wili­zacją-~pa­weł-rychlica 
Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki. -Charles de Gaulle
pod­stawą-naszej-cy­wili­zac­ji-jest wol­ność-każde­go-do myśli-wie­rzeń-opi­nii-pra­cy-rozrywki