Wszys­tko się ułoży. Gorzej, że naj­pewniej zno­wu na os­trej krawędzi. Z cyk­lu po­wieści


wszys­tko ę-ułoży-gorzej że naj­pewniej-zno­wu-na os­trej-krawędzi-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
riderwszys­tko sięułożygorzej że naj­pewniejzno­wuna os­trejkrawędzicyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniawszys­tko się ułożyzno­wu na os­trejna os­trej krawędziz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniazno­wu na os­trej krawędziz cyk­lu po­wieści

Na wszys­tko przyj­dzie czas i tyl­ko my nie na wszys­tko zdążymy się z nim zabrać. Z cyk­lu po­wieści Naj­piękniej­sze his­to­rie pisze się w ścianach serca. Z cyk­lu po­wieści Nie mogąc do­godzić wszys­tkim, do­gadzaj tym, którzy na to zasługują. Z cyk­lu po­wieści Wolę przy­tulić naj­większe­go wro­ga, niż uderzyć przyjaciela. Z cyk­lu po­wieści Z płyt­ki­mi myśla­mi najgłębiej się za­topisz. Z cyk­lu po­wieści W ser­cu liczą się uczu­cia a mnożą ra­ny. Z cyk­lu po­wieści