Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.


wszys­tko-co nas-spo­tyka- zdro­wie-czy-cier­pienie-dob­ro-czy-zło-chleb-czy-głód-przy­jaźń-ludzka-czy-niechęć-dob­ro­byt-czy
stefan wyszyńskiwszys­tkoco nasspo­tyka– zdro­wieczycier­pieniedob­rozłochlebgłódprzy­jaźńludzkaniechęćdob­ro­bytniedos­ta­tek– wszys­tkoto w rękubo­gamożedziałaćku dobremuco nas spo­tykaspo­tyka – zdro­wie– zdro­wie czyczy cier­pieniedob­ro czyczy złochleb czyczy głódprzy­jaźń ludzkaludzka czyczy niechęćdob­ro­byt czyczy niedos­ta­tekniedos­ta­tek – wszys­tko– wszys­tko to w rękuto w ręku bo­gabo­ga możemoże działaćdziałać ku dobremuco nas spo­tyka – zdro­wiespo­tyka – zdro­wie czy– zdro­wie czy cier­pieniedob­ro czy złochleb czy głódprzy­jaźń ludzka czyludzka czy niechęćdob­ro­byt czy niedos­ta­tekczy niedos­ta­tek – wszys­tkoniedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku– wszys­tko to w ręku bo­gato w ręku bo­ga możebo­ga może działaćmoże działać ku dobremu

''Aniele mój''! Zacze­kaj, stój! Od­po­wiedz na py­tania moje Czy w życiu będą postoje? Czy jest ten lep­szy świat? Czy będzie do niego ja­kiś ślad? Czy wszys­cy tam będziemy? Czy z Bo­giem po­siłek zjemy? Lis­ta py­tań się ciągnie i wlecze Ale to nie jest średniowiecze Wszys­tko sa­memu można zapisać Na kar­tce, długo­pisem szyb­ko napisać czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło Praw­dzi­wa miłość jed­naką zos­ta­nie, czy jej na wszys­tko poz­wo­lisz, czy wszys­tkiego zabronisz.chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy.Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego.Człowiek nic nie mu­si, wszys­tko może. Wszys­tko.Ale czy warto?