Wszys­tko, co nas spo­tyka, po­zos­ta­wia śla­dy, wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wania; niebez­pie­czną wszakże jest rzeczą próbo­wać zdać so­bie z te­go sprawę. Sta­jemy się wsku­tek te­go al­bo za­rozu­miali i le­niwi, al­bo przygnębieni i lękli­wi, a jed­no jest równie szkod­li­we dla roz­wo­ju jak dru­gie. Naj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tym, co ma­my w naj­bliższym cza­sie do zrobienia. ® by Mrs Vercetti 


wszys­tko-co nas-spo­tyka-po­zos­­wia-ś­dy-wszys­tko-przyczy­nia ę-niepos­trzeżenie-do nasze­go-uk­ształoto­wania
mrs vercettiwszys­tkoco nasspo­tykapo­zos­ta­wiaśla­dywszys­tkoprzyczy­nia sięniepos­trzeżeniedo nasze­gouk­ształoto­wanianiebez­pie­cznąwszakżejest rzecząpróbo­waćzdaćso­biez te­gosprawęsta­jemy sięwsku­tekte­goal­boza­rozu­mialii le­niwiprzygnębienii lękli­wia jed­nojest równieszkod­li­wedlaroz­wo­jujak dru­gienaj­bezpie­czniej jest zaw­szezaj­mo­wać siętymco ma­myw naj­bliższymcza­siedo zrobienia®by mrsvercetti co nas spo­tykapo­zos­ta­wia śla­dywszys­tko przyczy­nia sięprzyczy­nia się niepos­trzeżenieniepos­trzeżenie do nasze­godo nasze­go uk­ształoto­wanianiebez­pie­czną wszakżewszakże jest rzecząjest rzeczą próbo­waćpróbo­wać zdaćzdać so­bieso­bie z te­goz te­go sprawęsta­jemy się wsku­tekwsku­tek te­gote­go al­boal­bo za­rozu­mializa­rozu­miali i le­niwial­bo przygnębieniprzygnębieni i lękli­wia jed­no jest równiejest równie szkod­li­weszkod­li­we dladla roz­wo­juroz­wo­ju jak dru­gienaj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać sięzaj­mo­wać się tymco ma­my w naj­bliższymw naj­bliższym cza­siecza­sie do zrobienia® by mrsby mrs vercetti wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenieprzyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­goniepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wanianiebez­pie­czną wszakże jest rzecząwszakże jest rzeczą próbo­waćjest rzeczą próbo­wać zdaćpróbo­wać zdać so­biezdać so­bie z te­goso­bie z te­go sprawęsta­jemy się wsku­tek te­gowsku­tek te­go al­bote­go al­bo za­rozu­mialial­bo za­rozu­miali i le­niwial­bo przygnębieni i lękli­wia jed­no jest równie szkod­li­wejest równie szkod­li­we dlaszkod­li­we dla roz­wo­judla roz­wo­ju jak dru­gienaj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tymco ma­my w naj­bliższym cza­siew naj­bliższym cza­sie do zrobienia® by mrs vercetti 

cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie. -cala_ja
cho­ler­nie-przytłaczają-uczu­cie-gdy-zarówno-wszys­tko-co naj­lep­sze-jak i wszys­tko-co naj­gor­sze-za­war­te-jest w jed­nej
Dziś zdałem so­bie sprawę‒ te wszys­tkie mo­je dzi­wac­twa, wszys­tko co ro­bię na opak, cała od­mien­ność ‒ ja po pros­tu sta­ram się wrócić do domu. Herzen­sschatzi, komm. -woda_słodzona
dziś-zdałem-so­bie-sprawę-te wszys­tkie-mo­-dzi­wac­twa-wszys­tko-co ro­bię-na opak-cała-od­mien­ność- ja po pros­-sta­ram ę
Naj­bezpie­czniej jest pla­giato­wać kłam­stwo - je­go twórca nie upom­ni się przy­naj­mniej o włas­ne pra­wa autorskie. -aforystokrata
naj­bezpie­czniej-jest pla­giato­wać-kłam­stwo- ­go-twórca-nie upom­ ę-przy­naj­mniej-o włas­ne-pra­wa-autorskie