Wszys­tko, co nas spo­tyka, po­zos­ta­wia śla­dy, wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wania; niebez­pie­czną wszakże jest rzeczą próbo­wać zdać so­bie z te­go sprawę. Sta­jemy się wsku­tek te­go al­bo za­rozu­miali i le­niwi, al­bo przygnębieni i lękli­wi, a jed­no jest równie szkod­li­we dla roz­wo­ju jak dru­gie. Naj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tym, co ma­my w naj­bliższym cza­sie do zrobienia. ® by Mrs Vercetti 


wszys­tko-co nas-spo­tyka-po­zos­­wia-ś­dy-wszys­tko-przyczy­nia ę-niepos­trzeżenie-do nasze­go-uk­ształoto­wania
mrs vercettiwszys­tkoco nasspo­tykapo­zos­ta­wiaśla­dywszys­tkoprzyczy­nia sięniepos­trzeżeniedo nasze­gouk­ształoto­wanianiebez­pie­cznąwszakżejest rzecząpróbo­waćzdaćso­biez te­gosprawęsta­jemy sięwsku­tekte­goal­boza­rozu­mialii le­niwiprzygnębienii lękli­wia jed­nojest równieszkod­li­wedlaroz­wo­jujak dru­gienaj­bezpie­czniej jest zaw­szezaj­mo­wać siętymco ma­myw naj­bliższymcza­siedo zrobienia®by mrsvercetti co nas spo­tykapo­zos­ta­wia śla­dywszys­tko przyczy­nia sięprzyczy­nia się niepos­trzeżenieniepos­trzeżenie do nasze­godo nasze­go uk­ształoto­wanianiebez­pie­czną wszakżewszakże jest rzecząjest rzeczą próbo­waćpróbo­wać zdaćzdać so­bieso­bie z te­goz te­go sprawęsta­jemy się wsku­tekwsku­tek te­gote­go al­boal­bo za­rozu­mializa­rozu­miali i le­niwial­bo przygnębieniprzygnębieni i lękli­wia jed­no jest równiejest równie szkod­li­weszkod­li­we dladla roz­wo­juroz­wo­ju jak dru­gienaj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać sięzaj­mo­wać się tymco ma­my w naj­bliższymw naj­bliższym cza­siecza­sie do zrobienia® by mrsby mrs vercetti wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenieprzyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­goniepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wanianiebez­pie­czną wszakże jest rzecząwszakże jest rzeczą próbo­waćjest rzeczą próbo­wać zdaćpróbo­wać zdać so­biezdać so­bie z te­goso­bie z te­go sprawęsta­jemy się wsku­tek te­gowsku­tek te­go al­bote­go al­bo za­rozu­mialial­bo za­rozu­miali i le­niwial­bo przygnębieni i lękli­wia jed­no jest równie szkod­li­wejest równie szkod­li­we dlaszkod­li­we dla roz­wo­judla roz­wo­ju jak dru­gienaj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tymco ma­my w naj­bliższym cza­siew naj­bliższym cza­sie do zrobienia® by mrs vercetti 

Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Dziś zdałem so­bie sprawę‒ te wszys­tkie mo­je dzi­wac­twa, wszys­tko co ro­bię na opak, cała od­mien­ność ‒ ja po pros­tu sta­ram się wrócić do domu. Herzen­sschatzi, komm.Naj­bezpie­czniej jest pla­giato­wać kłam­stwo - je­go twórca nie upom­ni się przy­naj­mniej o włas­ne pra­wa autorskie.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Nau­czyłem się z cza­sem, że wszys­tko w życiu ma swoją cenę i za wszys­tko płacić trze­ba ta­kim lub in­nym spo­sobem. I jeśli po­pat­rzę wstecz na mo­je życie, z go­ryczą przyj­dzie mi wyz­nać, że twar­dym dla mnie było mis­trzem i niez­byt długo ka­zało po­zos­ta­wać w terminie...