Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem.


wszys­tko-cze­go ę-wstydzisz-wszys­tkie-two­-sek­re­ty-i to co chcesz-w so­bie-zmienić-czy­-ciebie-tym-kim-jes­teś-to two­ja-ła
tkaczu32wszys­tkocze­go sięwstydziszwszys­tkietwo­jesek­re­tyi to co chceszw so­biezmienićczy­niciebietymkimjes­teśto two­jasiłaod­rzuć ją a sta­niesz sięni­kimi nie będzieszczłowiekiemwszys­tko cze­go sięcze­go się wstydziszwszys­tkie two­jetwo­je sek­re­tysek­re­ty i to co chceszi to co chcesz w so­biew so­bie zmienićzmienić czy­niczy­ni ciebieciebie tymtym kimkim jes­teśto two­ja siłaod­rzuć ją a sta­niesz się ni­kimni­kim i nie będzieszi nie będziesz człowiekiemwszys­tko cze­go się wstydziszwszys­tkie two­je sek­re­tytwo­je sek­re­ty i to co chceszsek­re­ty i to co chcesz w so­biei to co chcesz w so­bie zmienićw so­bie zmienić czy­nizmienić czy­ni ciebieczy­ni ciebie tymciebie tym kimtym kim jes­teśod­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będzieszni­kim i nie będziesz człowiekiem

Wiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz.Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona.Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Wszys­cy od cza­su do cza­su by­wa­my niemi­li. Wszys­cy ro­bi­my rzeczy, które bar­dzo chcieli­byśmy cofnąć. Te żale stają się częścią te­go. kim jes­teśmy, wraz ze wszys­tkim in­nym. Jeśli ktoś próbu­je to zmienić, to tak, jak­by chciał go­nić chmury.Dziś zdałem so­bie sprawę‒ te wszys­tkie mo­je dzi­wac­twa, wszys­tko co ro­bię na opak, cała od­mien­ność ‒ ja po pros­tu sta­ram się wrócić do domu. Herzen­sschatzi, komm.