Wszys­tko da się zro­bić. Liczy się tyl­ko od­po­wied­nie podejście.


wszys­tko-da ę-zro­bić-liczy ę-tyl­ko-od­po­wied­nie-podejście
daniellowszys­tkoda sięzro­bićliczy siętyl­kood­po­wied­niepodejściewszys­tko da sięda się zro­bićliczy się tyl­kotyl­ko od­po­wied­nieod­po­wied­nie podejściewszys­tko da się zro­bićliczy się tyl­ko od­po­wied­nietyl­ko od­po­wied­nie podejścieliczy się tyl­ko od­po­wied­nie podejście

Myśląc, że już wszys­tko ideal­nie wyek­spo­nowa­ne, na od­po­wied­nich miej­scach. Wpat­ru­jesz się z dumą, jed­nak rzu­casz się na to z dwudzies­to­kilo­wym młotem. Tyl­ko po to by zro­bić miej­sce dla chwilę te­mu poz­na­nej duszy. Zro­biła im­prezę i odeszła w podskokach.Is­tnieje ta­ki rodzaj szczęścia, który po­lega głównie na zna­lezieniu się w od­po­wied­nim miej­scu we właści­wym cza­sie, rodzaj nat­chnienia, który pod­po­wiada tyl­ko, jak zro­bić właściwą rzecz w od­po­wied­ni sposób, i to wszys­tko przychodzi je­dynie wte­dy, gdy oczyszcza­my ser­ce z am­bicji, celów i planów, kiedy pod­da­jemy się bez reszty te­mu szczęśli­wemu, opat­rznościowe­mu momentowi.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszys­tko może, są zdol­ni wszys­tko zro­bić, by go mieć.Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Każde za­kicha­ne urządze­nie ma w so­bie bez­pie­czni­ki, tyl­ko człowiek może zro­bić wszys­tko, nic go nie powstrzyma...