Wszys­tko jest możli­we. Szczególnie wte­dy, kiedy naj­mniej się te­go spodziewasz.


wszys­tko-jest możli­we-szczególnie wte­dy-kiedy-naj­mniej ę-te­go-spodziewasz
r » anne rice » krzyk w niebiosawszys­tkojest możli­weszczególnie wte­dykiedynaj­mniej sięte­gospodziewaszwszys­tko jest możli­wekiedy naj­mniej sięnaj­mniej się te­gote­go spodziewaszkiedy naj­mniej się te­gonaj­mniej się te­go spodziewaszkiedy naj­mniej się te­go spodziewasz

Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy.Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło, wte­dy do­piero wszys­tko się zaczyna.Wszys­tko jest wte­dy, kiedy nic dla siebie.