Wszys­tko jest po coś. Przy­naj­mniej w moim życiu. A jeśli te­raz nie wiem po co, to nie znaczy, że nig­dy się te­go nie do­wiem. A jak się do­wiem, to wówczas już będę ro­zumiała, że tak właśnie miało być i to było dla mnie dob­re, choć kiedyś wy­dawało mi się złe.


wszys­tko-jest po coś-przy­naj­mniej w moim-życiu-a śli-te­raz-nie wiem-po co-to nie znaczy-że nig­dy ę-te­go-nie do­wiem
marta foxwszys­tkojest po cośprzy­naj­mniej w moimżyciua jeślite­raznie wiempo coto nie znaczyże nig­dy sięte­gonie do­wiema jak siędo­wiemto wówczasjużbędęro­zumiałaże takwłaśniemiałobyći to byłodlamniedob­rechoćkiedyśwy­dawałomi sięzłewszys­tko jest po cośprzy­naj­mniej w moim życiua jeśli te­razte­raz nie wiemnie wiem po coże nig­dy się te­gote­go nie do­wiema jak się do­wiemto wówczas jużjuż będębędę ro­zumiałaże tak właśniewłaśnie miałomiało byćbyć i to byłoi to było dladla mniemnie dob­rechoć kiedyśkiedyś wy­dawałowy­dawało mi sięmi się złea jeśli te­raz nie wiemte­raz nie wiem po coże nig­dy się te­go nie do­wiemto wówczas już będęjuż będę ro­zumiałaże tak właśnie miałowłaśnie miało byćmiało być i to byłobyć i to było dlai to było dla mniedla mnie dob­rechoć kiedyś wy­dawałokiedyś wy­dawało mi sięwy­dawało mi się złe

naj­mniej wiem ale wy­daje mi się że wszys­tko ro­zumiem. bo­jaźni nie mogę się wyz­być choć wiem że dob­rze jest .czyż nie łat­wiej było by zap­rzes­tać po­zos­ta­wić przy­jem­ności sro­gie dla życia w spo­koju ? tyl­ko dla cze­go aku­rat miłość ? Tak.Może i jes­tem zła,kłam­li­wa czy wro­ga ale te­go mnie nau­czy­liście.Jeśli po­wiem że coś mi się po­doba a wam nie to uważacie że jest to złe!Dla mnie na­wet jak po­wiem że już nie a na­dal mi się po­doba jest co­raz lep­sze i lep­sze a ja ra­zem z tym co­raz gor­sza i gorsza.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Po­gubiłam się w To­bie. I już nie wiem, czy to wte­dy tak się uwzięłam, tak narzekałam... Może miałeś rację, wciąż mi było źle, nie dało się mi do­godzić. A może to te­raz tak Cię ideali­zuję, pa­miętam tyl­ko dob­re rzeczy, Bo Ciebie już tu nie ma... I już nie wiem nap­rawdę, czy tęsknie za Tobą Czy po pros­tu za tym, co mieliśmy ...Roz­ma­wiałam z przyjaciółką. Nag­le ona powiedziała: - Szczęście ci ucieka. - Wiem.- odpowiedziałam - To dlacze­go sie­dzisz tu­taj ze mną za­miast ro­bić wszys­tko żeby było Two­je? - za­pytała jak­by z pre­ten­sją w głosie. - Muszę cze­kać, aż do mnie wróci. - A jeśli nie wróci? - Wróci. Ja to wiem. - Skąd? Te­raz na mo­jej twarzy po­jawił się uśmiech. - To obiet­ni­ca, którą widzę w każdym je­go spojrzeniu.Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się!