Wszys­tko jest poezją, a naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sz; każdy jest poetą, a naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze.


wszys­tko-jest poezją-a naj­mniej-poezją-jest na­pisa­ny-wier­sz-każdy-jest poetą-a naj­mniej-poetą-jest poeta-piszący-wiersze
edward stachurawszys­tkojest poezjąa naj­mniejpoezjąjest na­pisa­nywier­szkażdyjest poetąpoetąjest poetapiszącywierszewszys­tko jest poezjąa naj­mniej poezjąpoezją jest na­pisa­nyjest na­pisa­ny wier­szkażdy jest poetąa naj­mniej poetąpoetą jest poetajest poeta piszącypiszący wierszea naj­mniej poezją jest na­pisa­nypoezją jest na­pisa­ny wier­sza naj­mniej poetą jest poetapoetą jest poeta piszącyjest poeta piszący wierszea naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sza naj­mniej poetą jest poeta piszącypoetą jest poeta piszący wierszea naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze

Wszystko jest poezją, każdy jest poetą.Być poetą - znaczy mówić światu El poeta que estuviera satisfecho del mundo en que vive, no sería poeta.Każdy za­kocha­ny jest poetą.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Po­mimo wszys­tko w kłam­stwie jest co naj­mniej krzta prawdy...