Wszys­tko jest pros­tsze, niż zdol­ni jes­teśmy po­myśleć, a jed­nocześnie bar­dziej za­wikłane, niż można pojąć.


wszys­tko-jest pros­tsze-ż-zdol­-jes­teśmy-po­myść-a jed­nocześnie-bar­dziej-za­wikłane-ż-można-pojąć
johann wolfgang goethewszys­tkojest pros­tszeniżzdol­nijes­teśmypo­myśleća jed­nocześniebar­dziejza­wikłanemożnapojąćwszys­tko jest pros­tszeniż zdol­nizdol­ni jes­teśmyjes­teśmy po­myśleća jed­nocześnie bar­dziejbar­dziej za­wikłaneniż możnamożna pojąćniż zdol­ni jes­teśmyzdol­ni jes­teśmy po­myśleća jed­nocześnie bar­dziej za­wikłaneniż można pojąćniż zdol­ni jes­teśmy po­myśleć

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Nie jes­tem wa­riatką, po pros­tu mo­ja lo­gika jest nieco bar­dziej pokręco­na niż twoja. -Emmalice
nie-jes­tem-wa­riatką-po pros­-mo­ja-lo­gika-jest nieco-bar­dziej-pokręco­na-ż-twoja
... to nasze wy­bory uka­zują, kim nap­rawdę jes­teśmy, o wiele bar­dziej niż nasze zdolności. -Joanne Kathleen Rowling
to nasze-wy­bory-uka­zują-kim-nap­rawdę-jes­teśmy-o wiele-bar­dziej-ż-nasze-zdolnoś