Wszys­tko jest pros­tsze, niż zdol­ni jes­teśmy po­myśleć, a jed­nocześnie bar­dziej za­wikłane, niż można pojąć.


wszys­tko-jest pros­tsze-ż-zdol­-jes­teśmy-po­myść-a jed­nocześnie-bar­dziej-za­wikłane-ż-można-pojąć
johann wolfgang goethewszys­tkojest pros­tszeniżzdol­nijes­teśmypo­myśleća jed­nocześniebar­dziejza­wikłanemożnapojąćwszys­tko jest pros­tszeniż zdol­nizdol­ni jes­teśmyjes­teśmy po­myśleća jed­nocześnie bar­dziejbar­dziej za­wikłaneniż możnamożna pojąćniż zdol­ni jes­teśmyzdol­ni jes­teśmy po­myśleća jed­nocześnie bar­dziej za­wikłaneniż można pojąćniż zdol­ni jes­teśmy po­myśleć

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Nie jes­tem wa­riatką, po pros­tu mo­ja lo­gika jest nieco bar­dziej pokręco­na niż twoja.Czy mo­je marze­nie się spełni? Co­raz bar­dziej w to wątpię. Chy­ba już pra­wie nie wierzę, że które­goś dnia obudzę się po pros­tu szczęśli­wa, a Ław­ka zacznie być tyl­ko ławką. Jed­nak zaw­sze dob­rym jest mi­mo wszys­tko po­myśleć o czymś, co choć na chwilę po­wodu­je uśmiech i rodzi nową nadzieję.Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła...... to nasze wy­bory uka­zują, kim nap­rawdę jes­teśmy, o wiele bar­dziej niż nasze zdolności.