Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa.


wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa
tales z miletuwszys­tkojest z wo­dyz wo­dypow­stałoi z wo­dy sięskładawszys­tko jest z wo­dyz wo­dy pow­stałopow­stało i z wo­dy sięi z wo­dy się składaz wo­dy pow­stało i z wo­dy siępow­stało i z wo­dy się składaz wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa

Dopóki w związku jest mo­tyw, jest też ak­cja. To wszys­tko się składa na to, że jest mo­tywac­ja. A mo­tyw może być różny i jest wte­dy rezygnacja.Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Mały jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się jeszcze złe.Bóg po­wie­dział – „Niech się stanie!” I tak też się stało Po­tem stworzył Bóg człowieka I wszys­tko się posrało -Ivo Vuco- Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi.Za­nurzyć pal­ce w cudzej dłoni i ob­lać się rumieńcem ściągnąć spoj­rze­nie delikatne co przy­lega do wil­go­ci skóry płynąć na fa­li co uno­si rzęsy wraz z z życzeniem by wszys­tko stało się jasne