Wszys­tko sta­je się trud­ne, kiedy się chce po­siadać różne rzeczy, no­sić je ze sobą i mieć je na włas­ność. A ja tyl­ko pat­rzę na nie, a od­chodząc sta­ram się zacho­wac je w pamięci.


wszys­tko-sta­ ę-trud­ne-kiedy ę-chce-po­siadać-różne-rzeczy-no­ć- ze sobą-i mieć- na włas­ność-a ja tyl­ko-pat­rzę
tove janssonwszys­tkosta­je siętrud­nekiedy sięchcepo­siadaćróżnerzeczyno­sićje ze sobąi miećje na włas­nośća ja tyl­kopat­rzęna niea od­chodzącsta­ram sięzacho­wacje w pamięciwszys­tko sta­je sięsta­je się trud­nekiedy się chcechce po­siadaćpo­siadać różneróżne rzeczyno­sić je ze sobąje ze sobą i mieći mieć je na włas­nośća ja tyl­ko pat­rzępat­rzę na niea od­chodząc sta­ram sięsta­ram się zacho­waczacho­wac je w pamięciwszys­tko sta­je się trud­nekiedy się chce po­siadaćchce po­siadać różnepo­siadać różne rzeczyno­sić je ze sobą i miećje ze sobą i mieć je na włas­nośća ja tyl­ko pat­rzę na niea od­chodząc sta­ram się zacho­wacsta­ram się zacho­wac je w pamięci

Dziś zdałem so­bie sprawę‒ te wszys­tkie mo­je dzi­wac­twa, wszys­tko co ro­bię na opak, cała od­mien­ność ‒ ja po pros­tu sta­ram się wrócić do domu. Herzen­sschatzi, komm. -woda_słodzona
dziś-zdałem-so­bie-sprawę-te wszys­tkie-mo­-dzi­wac­twa-wszys­tko-co ro­bię-na opak-cała-od­mien­ność- ja po pros­-sta­ram ę
Bóg pat­rzy jak świat się toczy, ob­serwa­tor nie jest ak­to­rem. [ kiedy mówi­my
bóg-pat­rzy-jak świat ę-toczy-ob­serwa­tor-nie jest ak­to­rem- kiedy-mówi­myboże-bo wszys­tko ę-ja­koś-sta­nie-a on tyl­ko