Wszys­tko to, co jest przed Tobą, po­zos­ta­je do zdo­bycia. Życiu, które nad­chodzi, możesz na­dać głębszą treść, war­tość i znacze­nie. Za­leży to od Two­jej oce­ny życia i cza­su, od Two­jego sto­sun­ku do pra­cy, od sza­cun­ku dla Twe­go umysłu, wo­li i ser­ca, dla twych war­tości ludzkich, na­rodo­wych i chrześcijańskich.


wszys­tko-to-co jest przed-tobą-po­zos­­-do zdo­bycia-Życiu które-nad­chodzi-możesz-na­dać-głębszą-treść-war­tość
stefan wyszyńskiwszys­tkotoco jest przedtobąpo­zos­ta­jedo zdo­byciayciu którenad­chodzimożeszna­daćgłębszątreśćwar­tośći znacze­nieza­leży to od two­jejoce­nyżyciai cza­suod two­jegosto­sun­kudo pra­cyod sza­cun­kudlatwe­goumysłuwo­lii ser­catwychwar­tościludzkichna­rodo­wychi chrześcijańskichco jest przed tobąpo­zos­ta­je do zdo­byciamożesz na­daćna­dać głębszągłębszą treśćwar­tość i znacze­nieza­leży to od two­jej oce­nyoce­ny życiażycia i cza­suod two­jego sto­sun­kusto­sun­ku do pra­cyod sza­cun­ku dladla twe­gotwe­go umysłuwo­li i ser­cadla twychtwych war­tościwar­tości ludzkichna­rodo­wych i chrześcijańskichmożesz na­dać głębsząna­dać głębszą treśćza­leży to od two­jej oce­ny życiaoce­ny życia i cza­suod two­jego sto­sun­ku do pra­cyod sza­cun­ku dla twe­godla twe­go umysłudla twych war­tościtwych war­tości ludzkich

War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu.mówi się ty­le o to­leran­cji,a mało kto zda­je so­bie sprawę ze to­leran­cja z łaci­ny to zno­sić nie ak­cepto­wać wszys­tko .upa­dek war­tości pat­riotyz­mu ,war­tości na­rodo­wych i naszej re­ligi jaką jest bez wątpienia chrześci­jaństwo źle nam wróży,a bez wątpienia idea Mul­ti kul­tu­ral­na pot­wier­dza ta re­gułę zderze­nia kul­tur nig­dy nie wróżyło nic dobrego - Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.Życie to błędów unikanie, a nie ich skrzętne ukrywanie. Człek i tak skrzy­deł nie dostanie, błądzić nig­dy nie przestanie. Dla­tego, gdy błąd już powstanie, Zas­tanów się nad nim, kochanie. Prześpij się z nim, zjedz śniadanie, I ołówkiem opisz na ścianie. Niech tam na wieki już zostanie, Niosąc wszys­tkim ważne przesłanie. Iż słowa Twe, o życiu to nie bajanie, I ta­kie jest błędów Twych nauczanie. * to tyl­ko ta­kie so­bie, słów składanie, bez war­tości, z nudów zabawianie....Nie wszys­tkie war­tości są war­tościami ab­so­lut­ny­mi. Błąd po­lega nie tyl­ko na tym, że się wszys­tko re­laty­wizu­je, ale i na tym, że wszys­tko się absolutyzuje.