Wszyscy się zmieniamy, a zmiana przychodzi niczym lekki wietrzyk poruszający zasłonami o brzasku dnia, jak ulotny zapach polnych kwiatów ukrytych w trawie. Zdarza się, że niekiedy odczuwają wtedy niewielki ból - myślą wtedy najczęściej, że złapali katar, albo też czują lekką odrazę na myśl o tym, co wczoraj było jeszcze dla nich najukochańsze.


wszyscy-ę-zmieniamy-a-zmiana-przychodzi-niczym-lekki-wietrzyk-poruszający-zasłonami-o-brzasku-dnia-jak-ulotny-zapach-polnych-kwiatów-ukrytych-w
john steinbeckwszyscysięzmieniamyzmianaprzychodziniczymlekkiwietrzykporuszającyzasłonamibrzaskudniajakulotnyzapachpolnychkwiatówukrytychtrawiezdarzasiężeniekiedyodczuwająwtedyniewielkibólmyśląnajczęściejzłapalikataralboteżczująlekkąodrazęnamyśltymcowczorajbyłojeszczedlanichnajukochańszewszyscy sięsię zmieniamyzmiana przychodziprzychodzi niczymniczym lekkilekki wietrzykwietrzyk poruszającyporuszający zasłonamizasłonami oo brzaskubrzasku dniajak ulotnyulotny zapachzapach polnychpolnych kwiatówkwiatów ukrytychukrytych ww trawiezdarza sięże niekiedyniekiedy odczuwająodczuwają wtedywtedy niewielkiniewielki bólbólmyśląmyślą wtedywtedy najczęściejże złapalizłapali kataralbo teżteż czujączują lekkąlekką odrazęodrazę nana myślmyśl oo tymco wczorajwczoraj byłobyło jeszczejeszcze dladla nichnich najukochańszewszyscy się zmieniamya zmiana przychodzizmiana przychodzi niczymprzychodzi niczym lekkiniczym lekki wietrzyklekki wietrzyk poruszającywietrzyk poruszający zasłonamiporuszający zasłonami ozasłonami o brzaskuo brzasku dniajak ulotny zapachulotny zapach polnychzapach polnych kwiatówpolnych kwiatów ukrytychkwiatów ukrytych wukrytych w trawieże niekiedy odczuwająniekiedy odczuwają wtedyodczuwają wtedy niewielkiwtedy niewielki bólniewielki bólmyślą wtedymyślą wtedy najczęściejże złapali kataralbo też czująteż czują lekkączują lekką odrazęlekką odrazę naodrazę na myślna myśl omyśl o tymco wczoraj byłowczoraj było jeszczebyło jeszcze dlajeszcze dla nichdla nich najukochańsze

Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Są ludzie pozbawieni poczucia czasu. Chcą zrywać kwiaty, które się jeszcze nie stały kwiatami: i wtedy okazuje się, że nie ma kwiatów.Filozofia przychodzi zawsze za późno. Jako myśl o świecie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania i stała się czymś gotowym.Kobiety są zdumiewające: albo nie myślą o niczym, albo myślą o czymś innym.Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota.I tyl­ko zapach kwiatów jeszcze trzy­ma mnie przy życiu. Wiosna.