Wszyscy bezorężni prorocy ponosili klęski, gdyż tłum łatwo daje sobie coś wmówić i przekonać się do jakiegoś przedsięwzięcia, lecz nie potrafi przy nim wytrwać.


wszyscy-bezoręż-prorocy-ponosili-klęski-gdyż-tłum-łatwo-daje-sobie-coś-wmówić-i-przekonać-ę-do-jakiegoś-przedsięwzięcia-lecz-nie-potrafi
niccolo machiavelliwszyscybezorężniprorocyponosiliklęskigdyżtłumłatwodajesobiecośwmówićprzekonaćsiędojakiegośprzedsięwzięcialeczniepotrafiprzynimwytrwaćwszyscy bezorężnibezorężni prorocyprorocy ponosiliponosili klęskigdyż tłumtłum łatwołatwo dajedaje sobiesobie coścoś wmówićwmówić ii przekonaćprzekonać sięsię dodo jakiegośjakiegoś przedsięwzięcialecz nienie potrafipotrafi przyprzy nimnim wytrwaćwszyscy bezorężni prorocybezorężni prorocy ponosiliprorocy ponosili klęskigdyż tłum łatwotłum łatwo dajełatwo daje sobiedaje sobie cośsobie coś wmówićcoś wmówić iwmówić i przekonaći przekonać sięprzekonać się dosię do jakiegośdo jakiegoś przedsięwzięcialecz nie potrafinie potrafi przypotrafi przy nimprzy nim wytrwać

Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie. -Stefan Wyszyński kard
korzyś-łatwo-przychodzą-wbrew-prawom-moralnym-są-już-w-zarodku-początkiem-klęski-która-przyjdzie
Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych. -George Bernard Shaw
ten-który-coś-potrafi-robi-to-kiedy-nie-potrafi-uczy-innych
Trwaj przy mnie - lecz nie zbyt blis­ko gdyż nieza­leżność jest najważniejsza. -loquentia
trwaj-przy-mnie- lecz-nie zbyt-blis­ko-gdyż-nieza­żność-jest najważniejsza
Nie staram się przekonać mojego przeciwnika, że jest w błędzie, ale zjednoczyć się z nim w poszukiwaniu prawdy. -Jean Baptiste Henri Lacordaire
nie-staram-ę-przekonać-mojego-przeciwnika-że-jest-w-błędzie-ale-zjednoczyć-ę-z-nim-w-poszukiwaniu-prawdy
Przyjaciel na pewno zauważy, gdy patrzysz tęsknym wzrokiem na coś, na co nie możesz sobie pozwolić. I daje ci to na urodziny. -Charlotte Gray
przyjaciel-na-pewno-zauważy-gdy-patrzysz-tęsknym-wzrokiem-na-coś-na-co-nie-możesz-sobie-pozwolić-i-daje-to-na-urodziny