Wszyscy cierpią na tym świecie: głupcy wskutek własnych błędów, mędrcy wskutek błędów cudzych.


wszyscy-cierpią-na-tym-świecie-głupcy-wskutek-własnych-błędów-mędrcy-wskutek-błędów-cudzych
jan fedorowiczwszyscycierpiąnatymświeciegłupcywskutekwłasnychbłędówmędrcybłędówcudzychwszyscy cierpiącierpią nana tymtym świeciegłupcy wskutekwskutek własnychwłasnych błędówmędrcy wskutekwskutek błędówbłędów cudzychwszyscy cierpią nacierpią na tymna tym świeciegłupcy wskutek własnychwskutek własnych błędówmędrcy wskutek błędówwskutek błędów cudzychwszyscy cierpią na tymcierpią na tym świeciegłupcy wskutek własnych błędówmędrcy wskutek błędów cudzychwszyscy cierpią na tym świecie

Pojawienie się prawdziwego geniuszu na świecie łatwo poznać po tym, że wszyscy głupcy zawierają przeciw niemu porozumienie.Najcięższą karą naszych win i błędów jest to, że prawie zawsze zmuszają nas one do popełnienia nowych win i błędów...Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika.Jak człowiek dźwiga własne ciało, a ciężaru jego nie czuje, tak nie dostrzega własnych błędów.Za późno na lekarstwo, gdy zło nabiera siły wskutek zwłoki.Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone.