Wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Niektórzy jednak zostali lepiej wypaleni.


wszyscy-jesteśmy-ulepieni-z-tej-samej-gliny-niektórzy-jednak-zostali-lepiej-wypaleni
anonimwszyscyjesteśmyulepienitejsamejglinyniektórzyjednakzostalilepiejwypaleniwszyscy jesteśmyjesteśmy ulepieniulepieni zz tejtej samejsamej glinyniektórzy jednakjednak zostalizostali lepiejlepiej wypaleniwszyscy jesteśmy ulepienijesteśmy ulepieni zulepieni z tejz tej samejtej samej glinyniektórzy jednak zostalijednak zostali lepiejzostali lepiej wypaleniwszyscy jesteśmy ulepieni zjesteśmy ulepieni z tejulepieni z tej samejz tej samej glinyniektórzy jednak zostali lepiejjednak zostali lepiej wypaleniwszyscy jesteśmy ulepieni z tejjesteśmy ulepieni z tej samejulepieni z tej samej glinyniektórzy jednak zostali lepiej wypaleni

Wszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­ny. Niektórzy jed­nak zos­ta­li le­piej wypaleni.Wszyscy cierpimy z powodu tej samej wady, że posiadamy wady.Każdy zwolennik teorii ewolucji musi przyznać, że umysłowe władze wyższych zwierząt, lubo tak różne od naszych pod względem stopnia rozwoju, są jednak tej samej natury, co i nasze i mają równą własność doskonalenia się.Wszyscy jesteśmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani.Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.Skromność wypełza z tej samej dziury co próżność.