Wszyscy mówią, że mają serce. Jest to pretensja najogólniejsza pomiędzy ludźmi i najmniej ze wszystkich uzasadniona.


wszyscy-mówią-że-mają-serce-jest-to-pretensja-najogólniejsza-pomiędzy-ludźmi-i-najmniej-ze-wszystkich-uzasadniona
eliza orzeszkowawszyscymówiążemająsercejesttopretensjanajogólniejszapomiędzyludźminajmniejzewszystkichuzasadnionawszyscy mówiąże mająmają sercepretensja najogólniejszanajogólniejsza pomiędzypomiędzy ludźmiludźmi ii najmniejnajmniej zeze wszystkichwszystkich uzasadnionaże mają sercejest to pretensjapretensja najogólniejsza pomiędzynajogólniejsza pomiędzy ludźmipomiędzy ludźmi iludźmi i najmnieji najmniej zenajmniej ze wszystkichze wszystkich uzasadnionajest to pretensja najogólniejszapretensja najogólniejsza pomiędzy ludźminajogólniejsza pomiędzy ludźmi ipomiędzy ludźmi i najmniejludźmi i najmniej zei najmniej ze wszystkichnajmniej ze wszystkich uzasadnionajest to pretensja najogólniejsza pomiędzypretensja najogólniejsza pomiędzy ludźmi inajogólniejsza pomiędzy ludźmi i najmniejpomiędzy ludźmi i najmniej zeludźmi i najmniej ze wszystkichi najmniej ze wszystkich uzasadniona

Mówią zwykle ci, którzy najmniej mają do powiedzenia.Goście to mili ludzie: Nie patrzą na zegar, mają apetyt i mówią wszyscy naraz.Największą kobietą jest ta, o której najmniej mówią.Ze wszystkich hałasów muzyka jest najmniej nieprzyjemnym.Mężczyźni mają sto sposobów, żeby się zemścić. Kobiety mają jeden, ale ten wart jest wszystkich naszych!Kobiety maja mnóstwo wad, Mężczyźni tylko dwie: Wszystko co mówią i robią, Mówią i robią źle.