Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych.


wszyscy-mężczyź-są-własnośą-matek-i-to-jest-jedyna-prawdziwa-definicja-określająca-czym-właściwie-jest-własność-kobiet-zamężnych
oscar wildewszyscymężczyźniwłasnościąmatektojestjedynaprawdziwadefinicjaokreślającaczymwłaściwiewłasnośćkobietzamężnychwszyscy mężczyźnimężczyźni sąsą własnościąwłasnością matekjest jedynajedyna prawdziwaprawdziwa definicjaokreślająca czymczym właściwiewłaściwie jestjest własnośćwłasność kobietkobiet zamężnychwszyscy mężczyźni sąmężczyźni są własnościąsą własnością mateki to jestjest jedyna prawdziwajedyna prawdziwa definicjaokreślająca czym właściwieczym właściwie jestwłaściwie jest własnośćjest własność kobietwłasność kobiet zamężnychwszyscy mężczyźni są własnościąmężczyźni są własnością mateki to jest jedynajest jedyna prawdziwa definicjaokreślająca czym właściwie jestczym właściwie jest własnośćwłaściwie jest własność kobietjest własność kobiet zamężnychwszyscy mężczyźni są własnością mateki to jest jedyna prawdziwaokreślająca czym właściwie jest własnośćczym właściwie jest własność kobietwłaściwie jest własność kobiet zamężnych

Wszyscy mężczyźni żonaci są naturalnie własnością swych żon, i to jest jedyny prawdziwy majątek kobiet zamężnych.Własność? własne? Naszą własnością jest tylko to, w czym nikt nas nie jest w stanie naśladować. Do tego należy również nasze jestestwo.Córki są własnością matek.Zrobić coś z niczego jest własnością Boga; zrobić z małej rzeczy wiele, to własność pracy.Brzydota kobiet jest także pewnego rodzaju dobrem naturalnym - wiernych żon i matek.Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda.