Wszystkie małżeństwa są udane. Trudności powstają dopiero, gdy zaczyna się wspólne pożycie.


wszystkie-łżeństwa-są-udane-trudnoś-powstają-dopiero-gdy-zaczyna-ę-wspólne-pożycie
francoise saganwszystkiemałżeństwaudanetrudnościpowstajądopierogdyzaczynasięwspólnepożyciewszystkie małżeństwamałżeństwa sąsą udanetrudności powstająpowstają dopierogdy zaczynazaczyna sięsię wspólnewspólne pożyciewszystkie małżeństwa sąmałżeństwa są udanetrudności powstają dopierogdy zaczyna sięzaczyna się wspólnesię wspólne pożyciewszystkie małżeństwa są udanegdy zaczyna się wspólnezaczyna się wspólne pożyciegdy zaczyna się wspólne pożycie

Śmierć staje się prawdziwa dopiero wtedy, gdy zaczyna przenikać do człowieka szczelinami starości.Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.Początek drogi krzyżowej zaczyna się od małżeństwa.Niesprawiedliwie oskarżają ludy, iż na rząd powstają: one przeciwnie: powstają na nierząd.Wszystkie kobiety dążą do małżeństwa, wszyscy mężczyźni do romansu.Wspólne życie to wspólny dom, wspólne za­kupy, wspólne marze­nia, ale prze­cież także i to... mój do­mowy pan­to­fel pod je­go tap­cza­nem. Ni­by pro­zai­czna rzecz, a prze­cież za­myka się tu cała poezja.