Wszystko, co się teraz dookoła dzieje, robi się w imię człowieka, w obronie słabych, dla dobra kobiet i dzieci.


wszystko-co-ę-teraz-dookoła-dzieje-robi-ę-w-imię-człowieka-w-obronie-słabych-dla-dobra-kobiet-i-dzieci
anonimwszystkocosięterazdookoładziejerobiimięczłowiekaobroniesłabychdladobrakobietdziecico sięsię terazteraz dookoładookoła dziejerobi sięw imięimię człowiekaw obronieobronie słabychdla dobradobra kobietkobiet ii dziecico się terazsię teraz dookołateraz dookoła dziejerobi się wsię w imięw imię człowiekaw obronie słabychdla dobra kobietdobra kobiet ikobiet i dziecico się teraz dookołasię teraz dookoła dziejerobi się w imięsię w imię człowiekadla dobra kobiet idobra kobiet i dziecico się teraz dookoła dziejerobi się w imię człowiekadla dobra kobiet i dzieci

Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożliwe, dla nieśmiałych - nieznane, myślący i walczący nazywa ją ideałem. -Wiktor Hugo
przyszłość-wiele-imion-dla-słabych-imię-niemożliwe-dla-nieśmiałych-nieznane-myślący-i-walczący-nazywa-ją-ideałem
Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożli­we, dla nieśmiałych - niez­na­ne, myślący i wal­czący na­zywa ją ideałem. -Victor Marie Hugo
przyszłość- wiele-imion-dla słabych- imię-niemożli­we-dla-nieśmiałych- niez­na­ne-myślący-i wal­czący-na­zywa-ją ideałem
Cokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania. -Karol Dickens
cokolwiek-dzieje-ę-dla-dobra-i-rozwoju-człowieka-pracy-musi-być-dokonane-przez-niego-samego-i-przez-niego-podtrzymywane-i-nie-miejsca-na-łaskawe
Potępia się tych, którzy się rujnują dla aktorek i kobiet sprzedajnych, mnie zaś dziwi, że dla nich nie dzieje się jeszcze dwadzieścia razy tyle szaleństw. -Aleksander Dumas Jr
potępia-ę-tych-którzy-ę-rujnują-dla-aktorek-i-kobiet-sprzedajnych-mnie-zaś-dziwi-że-dla-nich-nie-dzieje-ę-jeszcze-dwadzieścia-razy-tyle
Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych
dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne