Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam.


wszystko-co-daje-rozkosz-jest-dobre-a-wszystko-co-rani-jest-złe-nigdy-nie-odwracałam-ę-plecami-od-seksu-przeciętny-romans-trwa-dopóty-dopóki
frida kahlowszystkocodajerozkoszjestdobrewszystkoranizłenigdynieodwracałamsięplecamiodseksuprzeciętnyromanstrwadopótydopókirozkoszczasamimyślęzakończeniuromansuktórydopierorozpoczęłamco dajedaje rozkoszrozkosz jestjest dobreco ranijest złenigdy nienie odwracałamodwracałam sięsię plecamiplecami odod seksuseksu przeciętnyprzeciętny romansromans trwatrwa dopótydopóki dajeczasami myślęmyślę oo zakończeniuzakończeniu romansuktóry dopierodopiero coco rozpoczęłamco daje rozkoszdaje rozkosz jestrozkosz jest dobrenigdy nie odwracałamnie odwracałam sięodwracałam się plecamisię plecami odplecami od seksuod seksu przeciętnyseksu przeciętny romansprzeciętny romans trwaromans trwa dopótyczasami myślę omyślę o zakończeniuo zakończeniu romansuktóry dopiero codopiero co rozpoczęłam

Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. -Denis Diderot
wszystko-ginie-wszystko-niszczeje-wszystko-przemija-zostaje-tylko-świat-i-czas-który-trwa
Gdy daję Ci wszystko,to daję Ci siebie. Tyle samo pragnę otrzymać od Ciebie. -Anonim
gdy-daję-ci-wszystkoto-daję-ci-siebie-tyle-samo-pragnę-otrzymać-od-ciebie
Miłość, co daje siłę wszystko znieść, za wszystko może wystarczyć. -Johann Wolfgang Goethe
miłość-co-daje-łę-wszystko-znieść-za-wszystko-może-wystarczyć
Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości. -Antoine De Saint - Exupery
wbrew-ogólnej-opinii-miłość-nie-daje-cierpienia-cierpienie-daje-instynkt-posiadania-który-jest-przeciwieństwem-miłoś
Nie daję się olśnić statkami parowymi i koleją żelazną. Wszystko to nie jest cywilizacją. -Francois Chateaubriand
nie-daję-ę-olść-statkami-parowymi-i-koleją-żelazną-wszystko-to-nie-jest-cywilizacją
Wszystko jest dobre, gdy wychodzi z rąk twórcy {rzeczy} wszystko wyrodnieje w rękach człowieka. -Jean Jacques Rousseau
wszystko-jest-dobre-gdy-wychodzi-z-rąk-twórcy-rzeczy-wszystko-wyrodnieje-w-rękach-człowieka