Wszystko, co mogę zrobić dla mojego przyjaciela, to po prostu być jego przyjacielem. Nie mam bogactwa, którym mógłbym go obdarzyć. Jeśli będzie wiedział, że jestem szczęśliwy mogąc go kochać, nie będzie pragnął żadnej innej nagrody.


wszystko-co-mogę-zrobić-dla-mojego-przyjaciela-to-po-prostu-być-jego-przyjacielem-nie-mam-bogactwa-którym-mógłbym-go-obdarzyć-jeśli-będzie
henry david thoreauwszystkocomogęzrobićdlamojegoprzyjacielatopoprostubyćjegoprzyjacielemniemambogactwaktórymmógłbymgoobdarzyćjeślibędziewiedziałżejestemszczęśliwymogąckochaćniepragnąłżadnejinnejnagrodyco mogęmogę zrobićzrobić dladla mojegomojego przyjacielapo prostuprostu byćbyć jegojego przyjacielemnie mammam bogactwaktórym mógłbymmógłbym gogo obdarzyćjeśli będziebędzie wiedziałże jestemjestem szczęśliwyszczęśliwy mogącmogąc gogo kochaćnie będziebędzie pragnąłpragnął żadnejżadnej innejinnej nagrodyco mogę zrobićmogę zrobić dlazrobić dla mojegodla mojego przyjacielapo prostu byćprostu być jegobyć jego przyjacielemnie mam bogactwaktórym mógłbym gomógłbym go obdarzyćjeśli będzie wiedziałże jestem szczęśliwyjestem szczęśliwy mogącszczęśliwy mogąc gomogąc go kochaćnie będzie pragnąłbędzie pragnął żadnejpragnął żadnej innejżadnej innej nagrody

Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.Czy będzie taki dzień, w którym człowiek powie: Po półno­cy, no­wy dzień się zaczy­na. Ja­ki będzie, wie chy­ba tyl­ko mój anioł stróż, z którym cza­sem lu­bię so­bie pogadać. Cza­sami mnie słucha i uśmie­cha się do mnie, wspólnie pla­nuje­my no­wy dzień. Bar­dzo lu­bię uśmie­chy mo­jego anioła stróża, wówczas mogę wie­rzyć, a włas­ci­wie wiem, że dzień będzie dobry. Te­raz uśmie­cha się. Mogę iść spać, bo wiem, ze dzień który już się zaczął, będzie dobry.Wśród śmiertelników nie ma szczęśliwych. Jeśli ktoś się bogaci może być szczęśliwszy od sąsiada, ale szczęśliwy nie będzie.Nie będzie przyjacielem kobiety, kto może być jej kochankiem.Jeśli musisz mnie kochać, niech to będzie za nic. Jedynie dla miłości.