. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci.


wszystko-co-zdarza-ę-raz-może-ę-już-nie-przydarzyć-nigdy-więcej-ale-to-co-zdarza-ę-dwa-razy-zdarzy-ę-na-pewno-po-raz-trzeci
paulo coelhowszystkocozdarzasięrazmożejużnieprzydarzyćnigdywięcejaletodwarazyzdarzynapewnoporaztrzeciwszystkowszystko coco zdarzazdarza sięsię razmoże sięsię jużjuż nienie przydarzyćprzydarzyć nigdynigdy więcejco zdarzazdarza sięsię dwadwa razyzdarzy sięsię nana pewnopewno popo razraz trzeciwszystko cowszystko co zdarzaco zdarza sięzdarza się razmoże się jużsię już niejuż nie przydarzyćnie przydarzyć nigdyprzydarzyć nigdy więcejco zdarza sięzdarza się dwasię dwa razyzdarzy się nasię na pewnona pewno popewno po razpo raz trzeciwszystko co zdarzawszystko co zdarza sięco zdarza się razmoże się już niesię już nie przydarzyćjuż nie przydarzyć nigdynie przydarzyć nigdy więcejco zdarza się dwazdarza się dwa razyzdarzy się na pewnosię na pewno pona pewno po razpewno po raz trzeciwszystko co zdarza sięwszystko co zdarza się razmoże się już nie przydarzyćsię już nie przydarzyć nigdyjuż nie przydarzyć nigdy więcejco zdarza się dwa razyzdarzy się na pewno posię na pewno po razna pewno po raz trzeci

Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi.Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda.Nic dwa razy się nie zdarza i z tej właśnie to przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.W tych czasach dwa razy pióra temperują; raz - gdy ma się pisać, drugi raz - jak się zbyt rozpisze.Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają się wam niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy.