Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.


wszystko-mnie-boli-gdzie-byś-mnie-nie-dotknął-to-mnie-boli-gdzie-byś-nie-strzelił-to-trafisz-we-mnie
edward stachurawszystkomnieboligdziebyśniedotknąłtoboligdziestrzeliłtrafiszwemniewszystko mniemnie boligdzie byśbyś mniemnie nienie dotknąłmnie boligdzie byśbyś nienie strzeliłtrafisz wewe mniewszystko mnie boligdzie byś mniebyś mnie niemnie nie dotknąłgdzie byś niebyś nie strzeliłtrafisz we mniegdzie byś mnie niebyś mnie nie dotknąłgdzie byś nie strzeliłgdzie byś mnie nie dotknął

Wszys­tko mnie bo­li, gdzie byś mnie nie dot­knął, to mnie bo­li. Gdzie byś nie strze­lił, to tra­fisz we mnie. -Edward Stachura
wszys­tko-mnie-bo­li-gdzie-byś-mnie-nie dot­knął-to mnie-bo­li-gdzie byś-nie strze­lił-to tra­fisz-we mnie
Bo­li mnie ciało od bra­ku czułości, Bo­li mnie dusza od nieobecności I ser­ce mnie boli... Od bra­ku miłości. -ktos-do-kochania
bo­li-mnie-ciało-od bra­ku-czułoś-bo­li-mnie-dusza-od nieobecnoś-i-ser­-mnie-boli-od-bra­ku-miłoś
Jes­tem pod wodą... Krzyczę Two­je imię... Nie słyszysz mnie... To­pię się we włas­nych łzach... Gdy­byś mnie słyszał... Ura­towałbyś mnie... -patka5463
jes­tem-pod-wodą-krzyczę-two­-imię-nie-słyszysz-mnie-to­pię ę-we włas­nych-łzach-gdy­byś-mnie-słyszał-ura­towałbyś