Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.


wszystko-na-świecie-poza-miłośą-i-wszystko-w-miłoś-co-nie-jest-ą-samą-jest-tylko-kłamstwem-krzywym-zwierciadłem-w-którym-przegląda-ę
j. usarekwszystkonaświeciepozamiłościąwszystkomiłościconiejestniąsamątylkokłamstwemkrzywymzwierciadłemktórymprzeglądasięnaszapróżnośćegoizmwszystkonasśmiesznemałewszystko nana świecieświecie pozapoza miłościąmiłościąi wszystkowszystko ww miłościco nienie jestjest niąnią samąsamąjestjest tylkotylko kłamstwemkrzywym zwierciadłemw którymktórym przeglądaprzegląda sięsię naszanasza próżnośćpróżność ii egoizmi wszystkoco jestjest ww nasnas śmieszneśmieszne ii małewszystko na świeciena świecie pozaświecie poza miłościąpoza miłościąi wszystkoi wszystko wwszystko w miłościco nie jestnie jest niąjest nią samąnią samąjest tylkojest tylko kłamstwemw którym przeglądaktórym przegląda sięprzegląda się naszasię nasza próżnośćnasza próżność ipróżność i egoizmco jest wjest w nasw nas śmiesznenas śmieszne iśmieszne i małe

Nie wszystko co ludzkie jest wielkie, ale wszystko, co nieludzkie jest małe. -Stefan Pacek
nie-wszystko-co-ludzkie-jest-wielkie-ale-wszystko-co-nieludzkie-jest-łe
Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie
Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności. -Irena Solska
złudą-jest-wszystko-przemijającą-jednak-jest-i-wiosna-jest-koniczyna-i-wszystko-co-bóg-nam-dał-i-tylko-strzec-ę-trzeba-nietwórczej
Wszystko, co zgadza się z naszymi życzeniami, jest prawdą. Wszystko inne doprowadza nas do wściekłości. -Andre Maurois
wszystko-co-zgadza-ę-z-naszymi-życzeniami-jest-prawdą-wszystko-inne-doprowadza-nas-do-wściekłoś
Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza, złote rybki i chomiki, i białe myszki, i nawet małe nasionko w styropianowej doniczce - wszystko umiera. I my też. -Robert Fulghum
zwracaj-uwagę-jak-cudowne-jest-wszystko-co-ciebie-otacza-złote-rybki-i-chomiki-i-białe-myszki-i-nawet-łe-nasionko-w-styropianowej-doniczce
Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. -Denis Diderot
wszystko-ginie-wszystko-niszczeje-wszystko-przemija-zostaje-tylko-świat-i-czas-który-trwa