Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje.


wszystko-przez-ducha-i-dla-ducha-stworzone-jest-a-nic-dla-cielesnego-celu-nie-istnieje
juliusz słowackiwszystkoprzezduchadlastworzonejestniccielesnegocelunieistniejewszystko przezprzez duchaducha ii dladla duchaducha stworzonestworzone jestnic dladla cielesnegocielesnego celucelu nienie istniejewszystko przez duchaprzez ducha iducha i dlai dla duchadla ducha stworzoneducha stworzone jesta nic dlanic dla cielesnegodla cielesnego celucielesnego celu niecelu nie istniejewszystko przez ducha iprzez ducha i dladucha i dla duchai dla ducha stworzonedla ducha stworzone jesta nic dla cielesnegonic dla cielesnego celudla cielesnego celu niecielesnego celu nie istniejewszystko przez ducha i dlaprzez ducha i dla duchaducha i dla ducha stworzonei dla ducha stworzone jesta nic dla cielesnego celunic dla cielesnego celu niedla cielesnego celu nie istnieje

Przyzwyczajenie jest dla ducha tym samym co arterioskleroza dla żył.Klęska intelektu jest końcowym skurczem, spadaniem w nicość, które często wiedzie do najcięższych dla rozumu i dla ducha katastrof.Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha - odświeża siły.Nic nap­rawdę cen­ne­go nie bie­rze się z am­bicji czy też z sa­mego poczu­cia obo­wiązku; to, co cen­ne, rodzi się z miłości i poświęce­nia dla in­nych ludzi i dla sfe­ry ducha obiektywnego.Czym sen dla ciała, tym przy­jaźń dla ducha - odświeża siły.Żaden ojciec kaznodzieja tak nie grzmi na kobiety, jak człek oświecony, gdy w chwilach cielesnego przesytu chce oczyścić myśli z kobiecego ducha tkliwości, fałszu i mętu.