Wszystko w człowieku jest paradoksalne. Komuś zapewnia się chleb, aby mógł tworzyć, a on usypia, zwycięski zdobywca niewieścieje, szczodry, zdobywszy bogactwa, staje się sknerą.


wszystko-w-człowieku-jest-paradoksalne-komuś-zapewnia-ę-chleb-aby-mógł-tworzyć-a-on-usypia-zwycięski-zdobywca-niewieścieje-szczodry-zdobywszy
antoine de sainte - exuperywszystkoczłowiekujestparadoksalnekomuśzapewniasięchlebabymógłtworzyćonusypiazwycięskizdobywcaniewieściejeszczodryzdobywszybogactwastajesknerąwszystko ww człowiekuczłowieku jestjest paradoksalnekomuś zapewniazapewnia sięsię chlebaby mógłmógł tworzyćon usypiazwycięski zdobywcazdobywca niewieściejezdobywszy bogactwastaje sięsię sknerąwszystko w człowiekuw człowieku jestczłowieku jest paradoksalnekomuś zapewnia sięzapewnia się chlebaby mógł tworzyća on usypiazwycięski zdobywca niewieściejestaje się sknerą

Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język.Jeśli sens życia staje się czymś wątpliwym, a stosunek człowieka do innych ludzi i do siebie samego nie zapewnia mu bezpieczeństwa, wtedy sława jest jednym ze środków uciszenia jego wątpliwości.Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarowaćMiłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.Wszystko, co się staje, podobne jest do człowieka, któremu się wydarza.Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie wartości świata. Ona, która zakłada, że nie ma zasługi, a wszystko jest darem i cudem, powoduje, że człowiek wszystko zdobywa. Pokorny - staje się natychmiast duchowym bogaczem.