Wszystko zaczyna się od modlitwy, która rodzi się w ciszy naszych serc. Głośmy dobrą nowinę, że nasza siła jest w modlitwie.


wszystko-zaczyna-ę-od-modlitwy-która-rodzi-ę-w-ciszy-naszych-serc-głośmy-dobrą-nowinę-że-nasza-ła-jest-w-modlitwie
matka teresa z kalkutywszystkozaczynasięodmodlitwyktórarodziciszynaszychsercgłośmydobrąnowinężenaszasiłajestmodlitwiewszystko zaczynazaczyna sięsię odod modlitwyktóra rodzirodzi sięw ciszyciszy naszychnaszych sercgłośmy dobrądobrą nowinęże naszanasza siłasiła jestjest ww modlitwiewszystko zaczyna sięzaczyna się odsię od modlitwyktóra rodzi sięrodzi się wsię w ciszyw ciszy naszychciszy naszych sercgłośmy dobrą nowinęże nasza siłanasza siła jestsiła jest wjest w modlitwiewszystko zaczyna się odzaczyna się od modlitwyktóra rodzi się wrodzi się w ciszysię w ciszy naszychw ciszy naszych sercże nasza siła jestnasza siła jest wsiła jest w modlitwiewszystko zaczyna się od modlitwyktóra rodzi się w ciszyrodzi się w ciszy naszychsię w ciszy naszych sercże nasza siła jest wnasza siła jest w modlitwie

Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie
Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna