Wy­par­cie - to rodzaj zdra­dy, jej ni­by niepo­zor­ny wa­riant. Wy­par­cie - na­wet bar­dziej poz­ba­wia związek sen­su niż in­ne, spek­ta­kular­ne wa­rian­ty zdra­dy. Wy­par­cie oz­nacza zlek­ce­ważenie, nielojalność.


wy­­cie- to rodzaj-zdra­dy-jej-­by-niepo­zor­ny-wa­riant-wy­­cie - na­wet-bar­dziej-poz­ba­wia-związek-sen­su-ż-in­ne
marta foxwy­par­cie to rodzajzdra­dyjejni­byniepo­zor­nywa­riantwy­par­cie  na­wetbar­dziejpoz­ba­wiazwiązeksen­suniżin­nespek­ta­kular­newa­rian­tyzdra­dywy­par­cie oz­naczazlek­ce­ważenienielojalność to rodzaj zdra­dyjej ni­byni­by niepo­zor­nyniepo­zor­ny wa­riantbar­dziej poz­ba­wiapoz­ba­wia związekzwiązek sen­susen­su niżniż in­nespek­ta­kular­ne wa­rian­tywa­rian­ty zdra­dywy­par­cie oz­nacza zlek­ce­ważeniejej ni­by niepo­zor­nyni­by niepo­zor­ny wa­riantbar­dziej poz­ba­wia związekpoz­ba­wia związek sen­suzwiązek sen­su niżsen­su niż in­nespek­ta­kular­ne wa­rian­ty zdra­dy

Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.Zwieść cię może ciągnący uli­cami tłum, wódka w par­ku wy­pita al­bo zachód słońca.Par­tia to zor­ga­nizo­wana opinia.Nie­chaj ci, co zwyk­li mówić prawdę, nie liczą na niczy­je po­par­cie na tym świecie.Związek- tu chodzi o par­tner­stwo i zgod­ność serc.W splo­cie wzniosłym dwa ciała drżące W miej­scu gdzie par­no i po­tem pachnące Na szczy­ty roz­koszy wspi­na się Ona Na mej męskości jak bluszczem opleciona