Wy­ciągają o To­bie wnioski, z wy­powie­dzi, w których nie wiedzą o co chodzi, z półpraw­dy, którą o To­bie mają. I ro­bią ze Ciebie ta­kiego, ja­kiego sa­mi chcą, nie widząc Twej praw­dzi­wej osoby.


wy­ągają-o to­bie-wnioski-z-wy­powie­dzi-w których-nie wiedzą-o co chodzi-z-półpraw­dy-którą-o to­bie-mają-i-ro­bią-ze ciebie
szajbusswy­ciągająo to­biewnioskiwy­powie­dziw którychnie wiedząo co chodzipółpraw­dyktórąmająro­biąze ciebieta­kiegoja­kiegosa­michcąnie widząctwejpraw­dzi­wejosobywy­ciągają o to­bieo to­bie wnioskiz wy­powie­dziw których nie wiedząnie wiedzą o co chodziz półpraw­dyktórą o to­bieo to­bie mająi ro­biąro­bią ze ciebieze ciebie ta­kiegoja­kiego sa­misa­mi chcąnie widząc twejtwej praw­dzi­wejpraw­dzi­wej osobywy­ciągają o to­bie wnioskiw których nie wiedzą o co chodziktórą o to­bie mająi ro­bią ze ciebiero­bią ze ciebie ta­kiegoja­kiego sa­mi chcąnie widząc twej praw­dzi­wejtwej praw­dzi­wej osoby

Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.Praw­dzi­we marze­nia mają w so­bie ból.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Kwaśne wi­nog­ro­na po­kazują praw­dzi­wy smak słod­kiego owocu...Za­nika na wszys­tkich pun­ktach am­bicja stworze­nia cze­goś dos­ko­nałego sa­mego w so­bie, chęć praw­dzi­wego wy­siłku i szcze­rości i dążenia do praw­dy - chodzi tyl­ko o zdo­bycie pieniędzy za wszelką cenę.