Wy­biera­my miłość sprzecznie z ocze­kiwa­niami; ak­ceptu­jemy ser­cem tyl­ko tę na jaką zasługujemy.  


wy­biera­my-miłość-sprzecznie-z ocze­kiwa­niami-ak­ceptu­jemy-ser­cem-tyl­ko-tę na jaką-zasługujemy- 
dusza666wy­biera­mymiłośćsprzeczniez ocze­kiwa­niamiak­ceptu­jemyser­cemtyl­kotę na jakązasługujemy wy­biera­my miłośćmiłość sprzeczniesprzecznie z ocze­kiwa­niamiak­ceptu­jemy ser­cemser­cem tyl­kotyl­ko tę na jakątę na jaką zasługujemywy­biera­my miłość sprzeczniemiłość sprzecznie z ocze­kiwa­niamiak­ceptu­jemy ser­cem tyl­koser­cem tyl­ko tę na jakątyl­ko tę na jaką zasługujemywy­biera­my miłość sprzecznie z ocze­kiwa­niamiak­ceptu­jemy ser­cem tyl­ko tę na jakąser­cem tyl­ko tę na jaką zasługujemyak­ceptu­jemy ser­cem tyl­ko tę na jaką zasługujemy

Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można. -Henryk Sienkiewicz
miłość-jest jak na­sion­ko-śne-z wiat­rem-szyb­ko-­-ale-gdy-drze­wem-w ser­cu-wy­rośnie-to tyl­ko-chy­ba-ra­zem-z ser­cem
Sko­ro za­mie­szku­jemy błys­ka­wicę, jest ona ser­cem wieczności. -René Char
sko­ro-za­mie­szku­jemy-błys­ka­wicę-jest ona-ser­cem-wiecznoś
Nig­dy nie przy­wiązuj się do ko­goś za bar­dzo, po­nieważ przy­wiąza­nia pro­wadzą do ocze­kiwań, a ocze­kiwa­nia do rozczarowań. -czarnycharakter_xd
nig­dy-nie przy­wiązuj ę-do ko­goś-za bar­dzo-po­nieważ-przy­wiąza­nia-pro­wadzą-do ocze­kiwań-a ocze­kiwa­nia
Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie. -Stefan Wyszyński
ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie