Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie 


wy­bieram-cię-każde­go-dnia-na nowo-i-kocham-na nowo-pragnę-na nowo-i-uwie­rzyć-na nowo-nie-mogęże-udało-mi ę-po­ąść-naj­większy
bezoddechuwy­bieramciękażde­godniana nowokochampragnęuwie­rzyćniemogężeudałomi siępo­siąśćnaj­większyskarbświatainnągwiazdęz wieluta­kichsamychser­cew cierniachgo­towedo wolnościciebie wy­bieram cięcię każde­gokażde­go dniadnia na nowona nowo ii kochamkocham na nowona nowo pragnępragnę na nowona nowo ii uwie­rzyćuwie­rzyć na nowona nowo nieudało mi sięmi się po­siąśćpo­siąść naj­większynaj­większy skarbskarb świataświata innąinną gwiazdęgwiazdę z wieluz wielu ta­kichta­kich samychsamych ser­ceser­ce w cierniachw cierniach go­towego­towe do wolnoścido wolności ciebie wy­bieram cię każde­gocię każde­go dniakażde­go dnia na nowodnia na nowo ina nowo i kochami kocham na nowokocham na nowo pragnęna nowo pragnę na nowopragnę na nowo ina nowo i uwie­rzyći uwie­rzyć na nowouwie­rzyć na nowo nieudało mi się po­siąśćmi się po­siąść naj­większypo­siąść naj­większy skarbnaj­większy skarb świataskarb świata innąświata inną gwiazdęinną gwiazdę z wielugwiazdę z wielu ta­kichz wielu ta­kich samychta­kich samych ser­cesamych ser­ce w cierniachser­ce w cierniach go­towew cierniach go­towe do wolnościgo­towe do wolności ciebie 

Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swe uprzedzenia.jeśli się do mnie zbliżysz po­wiem ci wszystko z po­sinia­czo­nymi kolanami na czworaka odejdziesz i na nowo raz jeszcze po­kocham powietrze Człowiek do­rośle­je, kiedy rodzi się na nowo, Two­je spoj­rze­nie spra­wiło, że na­rodziłam się na nowo.Niezależnie od wieku kobieta bardziej ceni sobie towarzystwo mężczyzny, który zauważył i wybrał ją spośród wielu, niż najbardziej serdeczny stosunek nowo poznanej kobiety.Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.