Wy­daje się nam, że mniej możemy, niż możemy. Mi­nus no­bis vi­demur pos­se, quam pos­su­mus. (łac.) 


wy­daje ę-nam-że mniej-możemy-ż-możemy-mi­nus-no­bis-vi­demur-pos­se-quam-pos­su­mus-łac 
autor nieznanywy­daje sięnamże mniejmożemyniżmożemymi­nusno­bisvi­demurpos­sequampos­su­musłac wy­daje się namże mniej możemyniż możemymi­nus no­bisno­bis vi­demurvi­demur pos­sequam pos­su­musmi­nus no­bis vi­demurno­bis vi­demur pos­semi­nus no­bis vi­demur pos­se

Używaj dnia, jak naj­mniej ufając przyszłości. Car­pe diem quam mi­nimum cre­dulo pos­te­ro. (łac.) Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.Są mu­ry których nie przes­koczy­my, ale możemy się pos­ta­rać zro­bić drzwi.Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani.Miłość daje nam w jednej chwili to, co z trudem uzyskać możemy wysiłkiem wielu lat pracy.Cza­sem łat­wiej pos­ta­wić cho­rego na no­gi, niż pos­ta­wić diagnozę.