Wy­dawać by się mogło, że naj­le­piej wychodzi nam życie ta­kim, ja­kim się jest... To w ta­kim ra­zie dlacze­go ludzie na włas­ne życze­nie so­bie ut­rudniają i tak często ko­piują innych? 


wy­dawać-by ę-mogło-że naj­­piej-wychodzi-nam-życie-­kim-ja­kim ę-jest-to w ­kim-ra­zie-dlacze­go-ludzie-na włas­ne
doorkawy­dawaćby sięmogłoże naj­le­piejwychodzinamżycieta­kimja­kim sięjestto w ta­kimra­ziedlacze­goludziena włas­neżycze­nieso­bieut­rudniająi takczęstoko­piująinnych wy­dawać by sięby się mogłoże naj­le­piej wychodziwychodzi namnam życieżycie ta­kimja­kim się jestjest to w ta­kimto w ta­kim ra­ziera­zie dlacze­godlacze­go ludzieludzie na włas­nena włas­ne życze­nieżycze­nie so­bieso­bie ut­rudniająut­rudniają i taki tak częstoczęsto ko­piująwy­dawać by się mogłoże naj­le­piej wychodzi namwychodzi nam życienam życie ta­kimja­kim się jest to w ta­kimjest to w ta­kim ra­zieto w ta­kim ra­zie dlacze­gora­zie dlacze­go ludziedlacze­go ludzie na włas­neludzie na włas­ne życze­niena włas­ne życze­nie so­bieżycze­nie so­bie ut­rudniająso­bie ut­rudniają i takut­rudniają i tak częstoi tak często ko­piują

In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują? Le­piej żeby mnie niena­widzi­li ta­kim, ja­ki jes­tem, niż kocha­li ko­goś, kim nig­dy nie będę.Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz.Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości.