Wy­jaśnienia wy­wołują na ogół więcej kłopotów niż pożyt­ku. Na przykład: po­dob­no kiedyś na przyjęciu ktoś za­pytał słyn­ne­go fi­lozo­fa Ly Tin Weed­le'a „Po co przyszedłeś?”, i od­po­wiedź zajęła mu trzy lata.


wy­jaśnienia-wy­wołują-na ogół-więcej-kłopotów-ż-pożyt­ku-na przykład-po­dob­no-kiedyś-na przyjęciu-ktoś-za­pytał
p » terry pratchett » blask fantastycznywy­jaśnieniawy­wołująna ogółwięcejkłopotówniżpożyt­kuna przykładpo­dob­nokiedyśna przyjęciuktośza­pytałsłyn­ne­gofi­lozo­faly tinweed­le'a„poco przyszedłeś”i od­po­wiedźzajęłamu trzylatawy­jaśnienia wy­wołująwy­wołują na ogółna ogół więcejwięcej kłopotówkłopotów niżniż pożyt­kupo­dob­no kiedyśkiedyś na przyjęciuna przyjęciu ktośktoś za­pytałza­pytał słyn­ne­gosłyn­ne­go fi­lozo­fafi­lozo­fa ly tinly tin weed­le'aweed­le'a „poi od­po­wiedź zajęłazajęła mu trzymu trzy latawy­jaśnienia wy­wołują na ogółwy­wołują na ogół więcejna ogół więcej kłopotówwięcej kłopotów niżkłopotów niż pożyt­kupo­dob­no kiedyś na przyjęciukiedyś na przyjęciu ktośna przyjęciu ktoś za­pytałktoś za­pytał słyn­ne­goza­pytał słyn­ne­go fi­lozo­fasłyn­ne­go fi­lozo­fa ly tinfi­lozo­fa ly tin weed­le'aly tin weed­le'a „poi od­po­wiedź zajęła mu trzyzajęła mu trzy lata

Człowiek rzad­ko my­li się dwa ra­zy – na ogół trzy lub więcej.Nie można wyjść z kłopotów poprzez wydawanie więcej niż się zarabia.Zaw­sze będzie tak, że ktoś stwier­dzi, że mu­si coś sprze­dać. Ce­lem mar­ke­tin­gu jest sprze­dawa­nie niepot­rzeb­nych rzeczy. Za­daniem mar­ke­tin­gu jest poz­na­nie i zro­zumienie klien­ta, jak również zo­rien­to­wanie się, czy pro­dukt lub usługa od­po­wiadają je­mu i sa­me się sprzedają.Le­piej być słyn­nym pi­jakiem, niż ano­nimo­wym alkoholikiem.Po­wiedz mi, że zapomnisz nim wsta­nie świt i nie zro­zumiesz mo­jego imienia gdy ktoś wspomni że go nie ma Po­wiedz, że mi wybaczysz zmar­no­wane chwile i niepewności Po­wiedz, że mogę zasnąć przy Tobie raz ostatni Rozgrzesz bym lek­ka odeszła w niepa­mięci czasów w bezczasy bezkresy beznadzieję i bezból -Wszys­tko zos­tało już kiedyś powiedziane. -Może i tak, ale nie przeszkadza to w po­wie­dze­niu te­go jeszcze raz. Niektóre słowa, bądź zda­nia, aż proszą się o powtórzenie... -Na przykład? -Kocham Cię, pięknie wyglądasz, tęsknie... -I tyle? -To więcej niż Ci się wy­daje mój młody uczniu, zdarzają się sy­tuac­je kiedy człowiek chciałby to po­wie­dzieć jeszcze cho­ciaż je­den raz, ale nie ma ta­kiej możliwości.