Wy­mawia się ludziom, że wciąż mówią o so­bie, a to prze­cież te­mat, który znają najlepiej.


wy­mawia ę-ludziom-że wciąż-mówią-o so­bie-a to prze­cież-te­mat-który-znają-najlepiej
anatol france (françois anatole thibault)wy­mawia sięludziomże wciążmówiąo so­biea to prze­cieżte­matktóryznająnajlepiejwy­mawia się ludziomże wciąż mówiąmówią o so­biea to prze­cież te­matktóry znająznają najlepiejże wciąż mówią o so­biektóry znają najlepiej

Wymawia się ludziom, że wciąż mówią o sobie, a to przecież temat, który znają najlepiej. -Anatol France
wymawia-ę-ludziom-że-wciąż-mówią-o-sobie-a-to-przecież-temat-który-znają-najlepiej
Nie bądź smut­na prze­cież jes­tem wciąż przy To­bie...jes­tem w Twoim sercu  -stokrotka123
nie-bądź-smut­na-prze­cież-jes­tem-wciąż-przy-to­biejes­tem-w twoim-sercu