Wy­mieniaj doświad­cze­nia. Ale tyl­ko na lepsze! 


wy­mieniaj-doświad­cze­nia-ale tyl­ko-na lepsze 
janina ipohorskawy­mieniajdoświad­cze­niaale tyl­kona lepsze wy­mieniaj doświad­cze­nia

Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.Długie doświad­cze­nie nau­cza, że tyl­ko Po­lacy są zdol­ni do rządze­nia Polakami.Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych.Sub­telność poz­na­nia po­lega na doświad­cze­niu zla­nia się ob­serwa­tora i ob­serwo­wane­go obiek­tu w jedność.Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście.O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości.