Wy­nalaz­ki są rzeczą przy­pad­ku i nie mogą być pod­ciągnięte pod żad­ne prawo.


wy­nalaz­ki-są rzeczą-przy­pad­ku-i nie mogą-być-pod­ągnięte-pod-żad­ne-prawo
john stuart millwy­nalaz­kisą rzecząprzy­pad­kui nie mogąbyćpod­ciągniętepodżad­neprawowy­nalaz­ki są rzecząsą rzeczą przy­pad­kuprzy­pad­ku i nie mogąi nie mogą byćbyć pod­ciągniętepod­ciągnięte podpod żad­neżad­ne prawowy­nalaz­ki są rzeczą przy­pad­kusą rzeczą przy­pad­ku i nie mogąprzy­pad­ku i nie mogą byći nie mogą być pod­ciągniętebyć pod­ciągnięte podpod­ciągnięte pod żad­nepod żad­ne prawowy­nalaz­ki są rzeczą przy­pad­ku i nie mogąsą rzeczą przy­pad­ku i nie mogą byćprzy­pad­ku i nie mogą być pod­ciągniętei nie mogą być pod­ciągnięte podbyć pod­ciągnięte pod żad­nepod­ciągnięte pod żad­ne prawowy­nalaz­ki są rzeczą przy­pad­ku i nie mogą byćsą rzeczą przy­pad­ku i nie mogą być pod­ciągnięteprzy­pad­ku i nie mogą być pod­ciągnięte podi nie mogą być pod­ciągnięte pod żad­nebyć pod­ciągnięte pod żad­ne prawo

Wynalazki są rzeczą przypadku i nie mogą być podciągnięte pod żadne prawo.W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro.Is­tnieje świat. Pod względem praw­do­podo­bieństwa za­hacza to o gra­nicę niemożli­wości. Byłoby da­lece bar­dziej wiary­god­ne, gdy­by przy­pad­kiem nie is­tniało nic. Wówczas to w żad­nych oko­licznościach nikt nie trudziłby się szu­kaniem od­po­wie­dzi na py­tanie, dlacze­go nic nie istnieje.Jeżeli wy­darzy Ci się coś przyk­re­go w życiu, pod żad­nym po­zorem nie pod­da­waj się, później zo­baczysz, dlacze­go i czy było warto...Is­to­ta fi­lozo­fii przy­rody po­lega na tym, by na pod­sta­wie zja­wis­ka ruchu zba­dać siły przy­rody, a na pod­sta­wie tych sił wy­jaśnić in­ne zjawiska.Dzi­siaj żad­na to nowina, oj­ciec przy­po­mi­na syna! By­wają wy­pad­ki,że córka jest star­sza od matki.