wy­pełnione po brzegi Twoim imieniem usta puchną – zagryzam wy­pełnione po brzegi Twoim ciałem dłonie drżą – zaciskam wy­pełnione po brzegi Twoim wi­dokiem oczy pałają – zamykam wy­pełnione po brzegi Twoim za­pachem nozdrza wiet­rzą – za­ciągam się przychodzisz mi do głowy wśród tłumionych za ścianą odgłosów miłości by bo­leć następne­go dnia po kolejnej bez (Ciebie) sennej nocy niech boli sko­ro tyl­ko tak możemy być razem Odys, sier­pień 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/08/06/bezciebiesen/ 


wy­pełnione-po brzegi-twoim-imieniem-usta-puchną- zagryzam-wy­pełnione-po brzegi-twoim-ciałem-dłonie-drżą- zaciskam-wy­pełnione
odys syn laertesawy­pełnionepo brzegitwoimimieniemustapuchną– zagryzamciałemdłoniedrżą– zaciskamwi­dokiemoczypałają– zamykamza­pachemnozdrzawiet­rzą– za­ciągamsięprzychodziszmi do głowywśródtłumionychza ścianąodgłosówmiłościbybo­lećnastępne­godniapokolejnejbezciebiesennejnocyniechbolisko­rotyl­kotakmożemybyćrazemodyssier­pień2015httpsodyssynlaertesawordpresscom20150806bezciebiesen wy­pełnione po brzegipo brzegi twoimtwoim imieniemimieniem ustausta puchnąpuchną – zagryzam– zagryzam wy­pełnionewy­pełnione po brzegipo brzegi twoimtwoim ciałemciałem dłoniedłonie drżądrżą – zaciskam– zaciskam wy­pełnionewy­pełnione po brzegipo brzegi twoimtwoim wi­dokiemwi­dokiem oczyoczy pałająpałają – zamykam– zamykam wy­pełnionewy­pełnione po brzegipo brzegi twoimtwoim za­pachemza­pachem nozdrzanozdrza wiet­rząwiet­rzą – za­ciągam– za­ciągam sięsię przychodziszprzychodzisz mi do głowymi do głowy wśródwśród tłumionychtłumionych za ścianąza ścianą odgłosówodgłosów miłościmiłości byby bo­lećbo­leć następne­gonastępne­go dniadnia popo kolejnejkolejnej bezbez (ciebie)(ciebie) sennejsennej nocynocy niechniech boliboli sko­rosko­ro tyl­kotyl­ko taktak możemymożemy byćbyć razemrazem odyssier­pień 2015wy­pełnione po brzegi twoimpo brzegi twoim imieniemtwoim imieniem ustaimieniem usta puchnąusta puchną – zagryzampuchną – zagryzam wy­pełnione– zagryzam wy­pełnione po brzegiwy­pełnione po brzegi twoimpo brzegi twoim ciałemtwoim ciałem dłonieciałem dłonie drżądłonie drżą – zaciskamdrżą – zaciskam wy­pełnione– zaciskam wy­pełnione po brzegiwy­pełnione po brzegi twoimpo brzegi twoim wi­dokiemtwoim wi­dokiem oczywi­dokiem oczy pałająoczy pałają – zamykampałają – zamykam wy­pełnione– zamykam wy­pełnione po brzegiwy­pełnione po brzegi twoimpo brzegi twoim za­pachemtwoim za­pachem nozdrzaza­pachem nozdrza wiet­rząnozdrza wiet­rzą – za­ciągamwiet­rzą – za­ciągam się– za­ciągam się przychodziszsię przychodzisz mi do głowyprzychodzisz mi do głowy wśródmi do głowy wśród tłumionychwśród tłumionych za ścianątłumionych za ścianą odgłosówza ścianą odgłosów miłościodgłosów miłości bymiłości by bo­lećby bo­leć następne­gobo­leć następne­go dnianastępne­go dnia podnia po kolejnejpo kolejnej bezkolejnej bez (ciebie)bez (ciebie) sennej(ciebie) sennej nocysennej nocy niechnocy niech boliniech boli sko­roboli sko­ro tyl­kosko­ro tyl­ko taktyl­ko tak możemytak możemy byćmożemy być razembyć razem odys

Mam ser­ce wy­pełnione tobą po brzegi.nieme zapatrzenie sza­rych oczu w czer­wień ust głodem ka­pie łza Ocu­lus - Odys, sier­pień 2015 (do ob­ra­zu Woj­cie­cha Siud­ma­ka nawiedzona drżysz ale nie z zimna za każdym razem kiedy przychodzę Cię egzorcyzmować z te­go co masz pod skórą gęsią głód Odys, lu­ty 2015 (do gra­fiki Cris­ti­ny Otero) https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/11/egzorcyzmowany-glod/ Mo­je oczy tęsknią za TWOIM widokiem. Mój nos tęskni za za­pachem TWO­JEJ bluzy. Mo­je us­ta tęsknią za sma­kiem TWOICH ust. Mo­je uszu tęsknią za TWOIM głosem. Mo­je dłonie tęsknią za TWOIMI dłońmi. Mo­je ciało tęskni za TWOIM dotykiem. Jed­nak mo­ja głowa wciąż wy­pełniona jest TWOJĄ osobą. Ogólnie to każdy mi­limetr mnie tęskni za TOBĄ.„podwójnym krokiem” w ta­niec serc zaklęta nasza corrida Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/23/paso-doble-serca/ spośród dróg życia choć ser­ce masz po lewej wy­bieraj prawą Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/ktora-droge-wybrac/