wy­począć trzeba niech światło układa dni w Duchu Miłości 


wy­począć-trzeba-niech-światło-układa-dni-w-duchu-miłoś 
cykamwy­począćtrzebaniechświatłoukładadniduchumiłości wy­począć trzebatrzeba niechniech światłoświatło układaukłada dnidni ww duchuduchu miłości wy­począć trzeba niechtrzeba niech światłoniech światło układaświatło układa dniukłada dni wdni w duchuw duchu miłości wy­począć trzeba niech światłotrzeba niech światło układaniech światło układa dniświatło układa dni wukłada dni w duchudni w duchu miłości wy­począć trzeba niech światło układatrzeba niech światło układa dniniech światło układa dni wświatło układa dni w duchuukłada dni w duchu miłości 

światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)  Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.Jeśli ma się trzy dni w roku, to trzeba je oddać miłości. Reszta jest oszukiwaniem czasu.Miłość to nie igraszka Czasu: niech kwitnące róże wdzięków podcina sierpem zdrajca blady - miłości nie odmienią chwile, dni, miesiące: ona trwa - i trwać będzie po sam skraj zagłady.Króles­two Boże tętni życiem szczęśliwym w Duchu miłości Wolę łagod­ne światło sza­rych dni, niż gwałtow­ne kon­tras­ty słońca.