Wy­razów nikt nie tworzy – sa­me się rodzą.


wy­razów-nikt-nie tworzy- ­me ę-rodzą
lucy maud montgomerywy­razówniktnie tworzy– sa­me sięrodząwy­razów niktnikt nie tworzynie tworzy – sa­me się– sa­me się rodząwy­razów nikt nie tworzynikt nie tworzy – sa­me sięnie tworzy – sa­me się rodząwy­razów nikt nie tworzy – sa­me sięnikt nie tworzy – sa­me się rodząwy­razów nikt nie tworzy – sa­me się rodzą

Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami.nie nau­czyłabym się bez ciebie la­tać w odmętach i przestworzach sy­pial­niane­go nieba ty tak wspa­niały kapitan moich uczuć dy­rygent pod­nosze­nia ciśnienia fi­lan­trop ob­razów na­malo­wanych przez moją duszę i wy­razów mo­jej bez­bron­ności najukochańszy Na nic się zda twierdzić, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, jeśli się zaprzecza, że rodzą się dobrzy. Zagwarantujcie dobroć człowieka, a wolność przyjdzie sama.Nikt nie tworzy li­tera­tury dla sa­mego siebie, każdy utwór jest częścią dialo­gu - ze sobą i z bliźnim.Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da.Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki.