Wy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów.


wy­rozu­miałość-jest owo­cem-zna­jomoś-włas­nych-błędów
alfred aleksander konarwy­rozu­miałośćjest owo­cemzna­jomościwłas­nychbłędówwy­rozu­miałość jest owo­cemjest owo­cem zna­jomościzna­jomości włas­nychwłas­nych błędówwy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomościjest owo­cem zna­jomości włas­nychzna­jomości włas­nych błędówwy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nychjest owo­cem zna­jomości włas­nych błędówwy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów

Tyl­ko nieuza­sad­niona za­rozu­miałość jest uzasadniona.Su­rowość jest wy­razem sza­cun­ku, wy­rozu­miałość - lekceważenia.Są ta­kie zna­jomości które, się kończy mi­mo żalu i bólu. Są ta­kie zna­jomości, które się szyb­ko wy­palają. Są ta­cy zna­jomi o których się nie za­pomi­na i ta­cy którzy nie war­ci są zapamiętania. No właśnie są al­bo nie ma...Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.Jak człowiek dźwi­ga włas­ne ciało, a ciężaru je­go nie czu­je, tak nie dos­trze­ga włas­nych błędów.Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu.