Wy­soka iz­bo, wnoszę o pop­rawkę do stro­ju sędziowskiego: psa się nie trzy­ma na łańcuchu, a co do­piero orła.


wy­soka-iz­bo-wnoszę-o pop­rawkę-do stro­ju-sędziowskiego-psa ę-nie trzy­-na łańcuchu-a co do­piero-orła
nicola-57wy­sokaiz­bownoszęo pop­rawkędo stro­jusędziowskiegopsa sięnie trzy­mana łańcuchua co do­pieroorławy­soka iz­bownoszę o pop­rawkęo pop­rawkę do stro­judo stro­ju sędziowskiegopsa się nie trzy­manie trzy­ma na łańcuchuwnoszę o pop­rawkę do stro­juo pop­rawkę do stro­ju sędziowskiegopsa się nie trzy­ma na łańcuchuwnoszę o pop­rawkę do stro­ju sędziowskiego

Przy­jaciel to ktoś, kto nie trzy­ma Cię na uwięzi jak psa. -Chemicals
przy­jaciel-to ktoś-kto-nie trzy­-cię-na uwięzi-jak psa
Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa. -Aldous Huxley
dla-psa-jego-pan-jest-napoleonem-stąd-ę-bierze-nieustająca-popularność-psa
Do­piero po­tem ro­zumiemy to, co stało się przed­tem, a więc nie ro­zumiemy nic. To­też duszę możemy zde­finiować następująco: to, co pop­rzedza wszystko. -R. Scott Bakker
do­piero-po­tem-ro­zumiemy-to-co stało ę-przed­tem-a więc-nie ro­zumiemy-nic-to­też duszę-możemy-zde­finiować-następująco-to